มรภ. เชียงใหม่ - เลย - นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี ติดอันดับโลก
4 มรภ. ติดอันดับโลกภาพ อีจัน

มรภ. เชียงใหม่ - เลย - นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี ติดอันดับโลก

มรภ. เชียงใหม่ - เลย - นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี ติดอันดับโลก จากตัวชี้วัด การพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ ตอบโจทย์โลก ประเทศ ประชาชน และ ท้องถิ่น

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า มีข่าวดีของประเทศไทยด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เมื่อผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ(UN) ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) 4 แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก คือ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เลย มรภ.นครราชสีมา และ มรภ.สุราษฎร์ธานี ที่สำคัญ Ranking ของมหาวิทยาลัยถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภาพ อีจัน

โดย มรภ.เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 801-1,000 มีความโดดเด่นด้าน SDG 8 คือ งานที่มีค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 7 คือ พลังงานสะอาดและการเข้าถึง SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา

ขณะที่ มรภ.เลย อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 5 คือ ความเท่าเทียมทางเพศ และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน

ส่วน มรภ.นครราชสีมา อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 15 คือ ระบบนิเวศทางบก และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน

และ มรภ.สุราษฎร์ธานี อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 1 การขจัดความยากจน SDG 16 คือ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และ SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา

ภาพ อีจัน

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 มรภ. ที่ติดอันดับ impact ranking จะเน้นการดำเนินงานด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษาทุกแห่ง รองลงมาคือการแก้ปัญหาความยากจน SDG 1 คือ การขจัดความยากจน โดย มรภ. เชียงใหม่ มีอันดับสูงที่สุดในประเทศไทยในกลุ่ม มรภ. ก็เน้นเรื่องของ SDG 8 คืองานที่มีค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาพ อีจัน

สำหรับผลของการจัดอันดับ ในปีนี้ชี้ให้เห็นชัดว่ามหาวิทยาลัยของไทยจำนวนมากได้สร้างกำลังคน วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ รวมทั้งการรับใช้สังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก และตอบโจทย์ของประเทศ ประชาชน ท้องถิ่น ไปด้วยกัน ที่สำคัญ การพัฒนามหาวิทยาลัยตามความศักยภาพและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ของ อว.ที่ต้องการยกระดับมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องของการสร้างและพัฒนากำลังคน สร้างงานวิจัย การบริการวิชาการและรับใช้สังคม อันจะนำไปสู่ทั้งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและการตอบโจทย์ประเทศโดยยึดเป้าหมายของประเทศเป็นตัวตั้ง

Related Stories

No stories found.