ยินดี! ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ม.บูรพา

ยินดี! ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ม.บูรพา

ประธานสวนนงนุชพัทยา รับมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการ จาก ม.บูรพา

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12 /2562 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการ และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ท่าน โดย 1 ใน 5 มี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

โดย นายกัมพล กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบปริญญากิตติศักดิ์สาขาวิชาการจัดการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติและมีชื่อเสียงในการพัฒนาการศึกษาของชาติมายาวนาน มีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคล ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ดังนั้น การที่ตนได้รับเกียรติในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับตนและสวนนงนุชพัทยา

ทั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการแบบครบวงจรให้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและการท่องเที่ยงเชิงแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การบริการการออกแบบภูมิทัศน์ การเกษตร การบริหารธุรกิจ รวมทั้ง การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

คลิปอีจันแนะนำ
อยากเคลียร์ใจ คนตีน้อง คาปิบาร่า

Related Stories

No stories found.