ยุวกาชาด ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับอาสาสมัคร ช่วย ผู้ประสบภัย
ภาพ อีจัน

ยุวกาชาด ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับอาสาสมัคร ช่วย ผู้ประสบภัย

สำนักงาน ยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

โดยสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัคร บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.ของทุกวันได้ที่ https://bit.ly/3m116wJ

ภาพ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ์ของอาสาสมัครท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้รอรับการช่วยเหลือ และโปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียน และขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-คุณเมธิณี จงศรี หมายเลขโทรศัพท์ 084 904 1278

-คุณธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 819 7408

ทางสภากาชาดไทยขอขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co