รัฐจัดสรร ที่ดินทำกิน ให้ ปชช. ทั่วประเทศ

รัฐจัดสรร ที่ดินทำกิน ให้ ปชช. ทั่วประเทศแล้วกว่า 5 ล้านไร่ 1,442 พื้นที่
รัฐจัดสรร ที่ดินทำกิน ให้ ปชช. ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เฟสบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ ว่าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ด้วยความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ล่าสุดได้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื้นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย

เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินธนาคารที่ดิน ฯลฯ ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบ ทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ราชพัสดุ เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่สาธารณประโยชน์

ทั้งนี้เมื่อประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินแล้ว รัฐบาลจะเข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามความต้องการของแต่ละชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการแล้วใน 62 จังหวัด จำนวน 46,820 ราย

อีกทั้ง ในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี รมช.เกษตรฯ กล่าว “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดินและสร้างโอกาสในการถือครองที่ดินเพื่อยังชีพของเกษตรกรเป็นเวลาถึง 47 ปีแล้ว ส.ป.ก. ได้ช่วยให้เกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้เข้าถึงที่ดิน ผ่านการจัดที่ดินทำกิน การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดิน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สำหรับก้าวต่อไปอยากเห็น ส.ป.ก. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งแบบปกติและแบบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว เด่นชัด และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้วนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และมีความสุข”

คลิปแนะนำอีจัน
ตกงาน หิว...ถึงขั้นขโมยช็อกโกแลต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.