รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ!

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ พบหลายองค์กรไม่ยอมรับแต่งกายตามเพศสภาพ
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ!

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7.3 ล้านบาท

ซึ่งประกอบด้วยสี่แผนงาน คือ

1.การขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

2.การสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม

3.การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศการบริหาร

4.กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โดย นายจุรินทร์ ยังได้ติดตามเรื่องการดำเนินการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ/ความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งขณะนี้ระเบียบใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณาและการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ต้องดำเนินการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 96 วัน นับแต่วันรับเรื่อง จากเดิมที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ทำให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่ล่าช้าจึงเกิดความไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ วลพ. จำนวน 61 เรื่อง โดยมากเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิการแต่งกายและไว้ทรงผมตามเพศสภาพในการเข้าเรียน การสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน การเข้าอบรมวิชาชีพ การแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิด มีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพราะจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และได้ดำเนินการผลักดันนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมีนโยบาย กฎระเบียบ และกลไกต่างๆที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co