ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง เพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคได้
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง
ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอางภาพ อีจัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ.2564 โดยอาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า "เครื่องสำอาง" ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอด เพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง

ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง
ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอางภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้หมายเหตุท้ายประกาศ ระบุว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (3) ของบทนิยามคำว่า "เครื่องสำอาง" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง และโดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผ้าอนามัยชนิดสอด เพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้ สมควรกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

หมายเหตุต่อท้ายประกาศ
หมายเหตุต่อท้ายประกาศภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co