ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อำนาจของรัฐมนตรี เป็น อำนาจหน้าที่ ของ นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรี ตามกฎหมาย เป็น อำนาจหน้าที่ ของ นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อำนาจของรัฐมนตรี เป็น อำนาจหน้าที่ ของ นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และให้บรรดาอำนาจหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

3.พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561

4.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

5.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

6.พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560

7.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

8.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

9.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

10.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

11.พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

12.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

13.พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

14.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

15.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

16.พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

ประกาศต้นฉบับ
ประกาศต้นฉบับภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

17.พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

18.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

19.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

20.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

21.พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

22.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

23.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

24.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

25.พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

26.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509

27.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

28.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

29.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

30.พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509

31.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย

ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศต้นฉบับ
ประกาศต้นฉบับภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co