ราชกิจจาฯ ประกาศจดทะเบียน มูลนิธิคณะก้าวหน้า ธนาธร เป็นประธาน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน
ราชกิจจาฯ ประกาศจดทะเบียน มูลนิธิคณะก้าวหน้า ธนาธร เป็นประธาน

17 ก.ย.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า” ใจความว่า ด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ

ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ มูลนิธิคณะก้าวหน้า
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ มูลนิธิคณะก้าวหน้า

ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท ทั้งนี้ ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

1.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ

2.นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ

3.นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ

4.นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ

5.นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ

6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

7.นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ

8.นายสุนทร บุญยอด กรรมการ

9.นายชัน ภักดีศรี กรรมการ

10.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ

11.นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ

12.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก

13.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ  จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ  จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า
คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co