ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเรียกสำเนาบัตร ปชช. - สำเนาทะเบียนบ้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเรียกสำเนาบัตร ปชช. - สำเนาทะเบียนบ้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

โดยในประกาศ ระบุว่า “ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฏหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครอง เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชน อธิบดีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือ การดำเนินการใดๆ ตามกฏหมาย กฏระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือ ประกาศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

ข้อ 2 กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่นะคะ http://www.ratchakitcha.soc.go.th

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co