ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มอัตราค่าทำศพ ที่นายจ้างต้องจ่าย เป็น 5 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพ ที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2564 เพิ่มอัตราค่าทำศพ เป็น 5 หมื่นบาท เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มอัตราค่าทำศพ ที่นายจ้างต้องจ่าย เป็น 5 หมื่นบาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2564 ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราค่าทำศพ ที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ต้นฉบับ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ต้นฉบับภาพ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

โดยประกาศต้นฉบับ ระบุว่า "อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2563

ข้อ 2 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราห้าหมื่นบาท

ข้อ 3 ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 จนถึงก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราสี่หมื่นบาท

ให้ไว้ ณ 8 กรกฎาคม 2564 ลงนามโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุแนบท้ายประกาศ
หมายเหตุแนบท้ายประกาศภาพ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

Related Stories

No stories found.