วธ. เร่ง ขับเคลื่อน Soft Power ภาพยนตร์ไทย เสริมภาพลักษณ์ประเทศ

วธ. ร่วม คกก.ปฏิรูปประเทศ ร่วมขับเคลื่อน Soft Power ภาพยนตร์ไทย เสริมภาพลักษณ์ประเทศ ไฟเขียว จัด Workshop
วธ. เร่ง ขับเคลื่อน Soft Power ภาพยนตร์ไทย เสริมภาพลักษณ์ประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการหารือการวางกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิง ในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเรื่อง Soft Power และมอบหมายให้วธ. โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สากล ผ่านงานศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการผ่านสื่อบันเทิง ในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) สอดคล้องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยของวธ. ที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเศรษฐกิจฐานราก ด้วยมิติทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยและสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

นางยุพา กล่าวว่า ในที่ประชุม ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอกรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ แนะ 3 องค์ประกอบหลักที่ต้องมีในการดำเนินงาน หรือเรียกว่า “ไตรภาคี” ประกอบด้วย รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ ทุนทางวัฒนธรรม และชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมยุทธศาสตร์ผลักดัน Soft Power 3 ประการ คือ Knowledge ทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย, Attitude ปรับทัศนคติทำให้คนต่างชาติชื่นชอบประเทศไทย, Practice ทำให้คนต่างชาติเปลี่ยนพฤติกรรมมานิยมไทย มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผลักดัน Soft Power อาทิ เสนอไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ผลักดันเนื้อหาของไทยผ่านภาพยนตร์ ซีรีย์ ละคร หรือรายการต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดผู้คนด้วยงานเทศกาลประเพณี สินค้า อาหาร สื่อบันเทิง การละเล่น และกีฬาของไทย โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้าน Social Media และผู้ที่มีหน้าที่ทางวัฒนธรรม ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศประเทศฯ ในรูปแบบการจัด Workshop ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกวธ. ขับเคลื่อน Soft Power ไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ปลัด วธ. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มช่องทางการเผยแพร่ (Channel) ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงาน อาทิ กลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content) สตรีมมิง (Streaming) โทรทัศน์ และภาพยนตร์, 2.กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย (Strategy) ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดวธ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ (Strategy) และการขับเคลื่อนนโยบายเป็นหัวข้อหลัก สนับสนุนการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในวธ. กำหนดทิศทางและแนวทางนโยบายในภาพกว้าง รวมทั้งเชิญคณะทำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ แล้วเสร็จจะจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอรัฐบาล เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
แต่งหญิงไปเรียน ครูบอกทำ รร.เสียชื่อ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co