วันนี้วันพระ วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญของชาว พุทธศาสนิกชน

วันนี้วันพระ “ วันอัฏฐมีบูชา ” วันสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชน วันที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าคือวันอะไร ?
วันนี้วันพระ วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญของชาว พุทธศาสนิกชน

วันนี้วันพระ ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็น วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน เริ่มขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วันตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ ซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธผู้เลื่อมใส ระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระแล้ว มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ

ขอบคุณเจ้าของภาพ

การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น

คำถวายดอกไม่ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ, เตนะ ภะคะวา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ

สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ, ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย. อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ. อะยัง โข ปะนะ ถูโป(ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสิ กตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง ปัตวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปะ-, ปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา, อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง(ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต, สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

การประพฤติตนในวันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา จะมีลักษณะคล้ายกับพิธีกรรมทางศาสนาในวันวิสาขาบูชา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งในบางพื้นที่ก็อาจจัดประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองให้ประชาชนเข้าสักการะบูชา

หลักธรรมวันวันอัฏฐมีบูชา

สำหรับวันสำคัญวันนี้ทางพระพุทธศาสนาคงมีหลายคนไม่ค่อยรู้จักมากนัก โดยหลักธรรมที่สอดแทรกอยู่ในวันนี้สื่อถึงเรื่อง ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ล้วนเป็นสิ่งธรรมดาที่คู่กับมนุษย์ ไม่เว้นแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัจธรรมเหล่านึ้จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คลิปอีจันแนะนำ
Rap 13 กัณฑ์ จงจำไว้ให้ดี!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co