ศธ. เร่งเพิ่มโอกาส เข้าถึงการเรียนอาชีพ ของกลุ่มคนตาบอด

ศธ. ร่วมมือ 16 สถานศึกษาคนตาบอด เร่งยกระดับการจัดการศึกษา ด้านการเรียนอาชีพ ให้กลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น
ศธ. เร่งเพิ่มโอกาส เข้าถึงการเรียนอาชีพ ของกลุ่มคนตาบอด

ศธ. เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตาในศตวรรษที่ 21

เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางอรทัย ฐานะจาโร ประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมงาน

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทุกประเภท โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าผู้พิการต้องได้รับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทุกประเภท กว่า 2.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการเห็น 186,701 คน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ ซึ่งในส่วนของผู้พิการทางการเห็น หรือตาบอดนั้น เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับ การดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ เนื่องจาก มีผู้ได้รับการศึกษาเพียงไม่กี่พันคน เพราะมีข้อจำกัดของสถานที่เรียนในระบบ ซึ่งมีเพียง 16 แห่ง และในจำนวนนี้มีสถานศึกษาของรัฐ เพียง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมกการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และที่สำคัญคือ ให้ภาคเอกชน มาร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้เรียน โดยตอนนี้ได้จัดให้มีโครงการปักหมุดคนพิการทั่วประเทศ รวมถึงวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท ในทุก ๆ มิติ เช่นการเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียน โดยการเพิ่มสถานศึกษาให้มากขึ้น,การผลิตและพัฒนาครู ความพิการเฉพาะด้าน,การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับคนพิการ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของภาคเอกชนที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้หลังการสัมมนาได้มีพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็น พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนพิการทางการเห็นโดยองค์รวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น ที่ทำความร่วมมือกันในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ

2.โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพฯ

3.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

5.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6.โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

7.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

8.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

9.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จังหวัดลพบุรี

10.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

11.โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี

12.โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่

13.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง จังหวัดลำปาง

14.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

15.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16.โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีบุกค้น “ผับเถื่อน” กลางกรุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co