สงกรานต์ ปี 65 ห้ามประแป้ง ห้ามมีกิจกรรมปาร์ตี้โฟม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ มาตรการเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ห้ามปะแป้ง - ปาร์ตี้โฟม รดน้ำดำหัว ขบวนแห่ ทำได้
สงกรานต์ ปี 65 ห้ามประแป้ง ห้ามมีกิจกรรมปาร์ตี้โฟม

ราชกิจจาฯ ประกาศ สงกรานต์ ปี65 ห้ามประแป้ง - ปาร์ตี้โฟม

(30 มี.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 43 ว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

การระบาดของโรคโควิด สายพันธุ์โอมิครอน ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศ ซึ่งบรรดาแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แนะนำและเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น อาจจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรคได้ ประกอบกับการเข้าสู่เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องที่คาดว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รรัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเตรียมพร้อมกำหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ อีกครั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยร่วมกับการสร้างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคุมการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังต่อไปนี้

1.การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่ จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

2. การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด และ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวตามข้อกำหนด ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนก ตามพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนด ดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อ 3 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดอัตราการแพร่โรคและการติดเชื้อรุนแรงต่อบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมเยียน กราบไหว้ ผู้สูงอายุ ญาติพี่น้องหรือกลุ่มเปราะบาง และแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงสังเกตอาการตนเองหรือใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองเป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง การพบปะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มและขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมโดยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว

และให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณากำหนดสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้เงินไขดังต่อไปนี้

(1) พื้นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงาน จัดสถานที่และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

ก.การจัดกิจกรรมในลักษณะของการเล่นน้ำ หรือ จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การส่งน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่หรือ การแสดงดนตรี สามารถทำได้

ข.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้ง และ กิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม

ค.ห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

ง.ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่พื้นที่กิจกรรม

จ.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามขนาดของสถานที่ หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

(2) ห้ามการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือ กิจกรรมใดใดที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และ พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

(3) สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้าน หรือ ชุมชนสามารถดำเนินการได้

โดยให้ ศปก. ในพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนนั้นๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาต และ

ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ด้วย

4. สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค

ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0044.PDF

คลิปแนะนำอีจัน
ครัวคันไถ ของดีเมืองนนท์ ร้านอาหารสไตล์ลูกทุ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.