สธ. มอบ ของขวัญ ปี 65 ให้ใช้ บัตรทอง ได้ โดยไม่ต้องมี ใบส่งตัว

สธ. มอบ ของขวัญ ปี 65 ให้ประชาชน ใช้ บัตรทอง ได้ ไม่ต้องมี ใบส่งตัว พร้อมจัด ชุดตรวจ มะเร็งปากมดลูก HPV ฟรี
สธ. มอบ ของขวัญ ปี 65 ให้ใช้ บัตรทอง ได้ โดยไม่ต้องมี ใบส่งตัว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ทุกส่วนราชการ มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบโครงการที่จะมอบของขวัญปีใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสิทธิบัตรทอง และโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง

ซึ่งในส่วนของสิทธิบัตรทองนั้น หากเจ็บป่วยและมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ จากการนำร่องโครงการเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกทม. ช่วงปี 2564 พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ และไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จึงมีมติให้ขยายการดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในสิทธิบัตรทองกว่า 47.4 ล้านคน ใช้งบประมาณวงเงิน 360 ล้านบาท โดยจะมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบริการ และข้อมูลการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยบริการให้เป็นมาตรฐานเดียว

ส่วนของโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับ 3 ของโรคมะเร็ง ประมาณ 2,422 รายต่อปี หรือประมาณ 11.1 รายต่อประชากร 1 แสนคน สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งหากตรวจพบเร็วจะมีโอกาสรักษาหายขาดถึง 80-90% แต่แม้ปัจจุบันจะสามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธี Pap Smear และ HPV DNA Test ได้ตามสิทธิประโยชน์ หลายพื้นที่ยังไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสตรีบางส่วนยังอายหรือไม่มีเวลาไปตรวจคัดกรอง ปัจจุบันมีการพัฒนา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง สามารถเก็บเซลล์ในช่องคลอดด้วยตนเองที่บ้านและส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วฟังผลด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นชอบดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สะดวกต่อผู้รับบริการ และเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรอง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะรับผิดชอบจัดหาชุดอุปกรณ์ตรวจ HPV ด้วยตนเอง จำนวน 8 หมื่นชุด ใช้งบประมาณ 5.6 ล้านบาท แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยหญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

คลิปอีจันแนะนำ
ส้ม อรธีรา... เจ้าสาวเสียโฉม ผู้หญิงโชคร้ายที่ได้เจอรักเเท้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co