สธ. ส่ง ทีม MSERT ลงพื้นที่ ฟื้นฟู รพ. หลังน้ำลด

สธ. ส่ง ทีม MSERT ลงพื้นที่ ฟื้นฟู รพ. หลังน้ำลด ซ่อมแซม เครื่องมือแพทย์ และระบบไฟฟ้า
สธ. ส่ง ทีม MSERT ลงพื้นที่ ฟื้นฟู รพ. หลังน้ำลด

หลายๆพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ทำให้เครื่องมือแพทย์และระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารต่างได้รับความเสียหาย ในเรื่องนี้นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางทำให้สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในชุมชน ส่งผลให้เครื่องมือแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และอาคารสถานที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้จัดส่งทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) ซึ่งเป็นทีมวิศวกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง กองวิศวกรรมการแพทย์เข้าสำรวจ ฟื้นฟูสถานพยาบาลหลังน้ำลดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สบส.
ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สบส.

โดยทีมเอ็มเสิร์ทได้เข้าไปฟื้นฟูโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยการจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ เช่น กู้ชุดยูนิตทำฟัน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และซ่อมระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เพื่อการช่วยเหลือสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริม เตรียมความพร้อมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ความรู้กับประชาชนหลังน้ำลด เช่น โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สบส.
ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สบส.

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ทีมเอ็มเสิร์ท เป็นทีมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมและดูแลสถานบริการสุขภาพให้พร้อมทำการได้ตลอดระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ อาทิ ระบบไฟฟ้า, ระบบก๊าชทางการแพทย์, ระบบประปา, ระบบลิฟต์และขนส่ง, ระบบสื่อสาร และด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จะต้องมีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้าง หลังคา อุปกรณ์และเสาวิทยุสื่อสาร ป้ายต่างๆ ที่เป็นบริเวณรับลมหรือรองรับน้ำฝนในปริมาณมาก มีการเตรียมความพร้อมและป้องกันระบบระบายน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสีย เคลื่อนย้ายเครื่องจักร พัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในพื้นที่สูง ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลภาครัฐต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อทีมเอ็มเสิร์ทของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ หรือสอบถามที่สายด่วน กรม สบส. 1426 เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม ให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นปกติ

คลิปแนะนำอีจัน
เจอแล้ว อุตรายันต์ น้องเหี้ย หายตัวปริศนา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co