สปส. ลงพื่นที่ มอบสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม สปส. 2565 ครั้งที่ 7 มีหมายส่งทีม ลงพื่นที่ โครงการ มอบสุข โดยมุ่งสร้าง ขวัญกำลังใจ ให้แก่ ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ
สปส. ลงพื่นที่ มอบสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ
โครงการ สปส.มอบสุขภาพ อีจัน

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ได้ลงพื้นที่มอบสุข ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามโครงการ สปส.มอบสุข

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัศมี สุจโตประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม

นายสมบัติ พันธุ์เกตุ ผู้ประกันตนมาตรา 33อายุ 58 ปี ทุพพลภาพจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,250 บาท ตลอดชีพ

ในการนี้ ได้นำทีมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 3 ราย

โครงการ สปส.มอบสุข
โครงการ สปส.มอบสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co