รัฐสภา ลงมติเห็นชอบ ร่างแก้ รัฐธรรมนูญ ผ่านแค่ร่างเดียว นอกนั้นปัดตก!
เห็นชอบ แก้ร่างรัฐธรรมนูญภาพ อีจัน

รัฐสภา ลงมติเห็นชอบ ร่างแก้ รัฐธรรมนูญ ผ่านแค่ร่างเดียว นอกนั้นปัดตก!

ประชุมร่วมกันของ รัฐสภา ลงมติเห็นชอบ ร่าง รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านแค่ร่างเดียว จากการเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยคะแนน 552 จากสมาชิกทั้งหมด 733 คน

(24 มิ.ย.64) หลังจากที่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งเป็นการพิจารณา "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." จำนวน 13 ฉบับ โดยที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ด้วยคะแนน 552 จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 733 คน

ร่างที่ประชุมฯรับหลักการนั้น เป็นร่างที่ 13 มีสาระสำคัญคือการเสนอแก้ไขเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

สำหรับรายละเอียดการคะแนนรับหลักการทั้ง 13 คือ

ญัตติ ที่ 1 เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ,แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ คล้ายแบบรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ,แก้มาตรา 144 และ 185 ลดกลไกปราบทุจริต

ผลโหวต : รับหลักการ 334 คะแนน (ส.ส. 334 ส.ว. 0 ) ไม่รับหลักการ 199 คะแนน งดออกเสียง 173 คะแนน

ญัตติที่ 2 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย เสนอให้เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน,สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ,เสรีภาพในการแสดงความเห็น

ผลโหวต : รับหลักการ 399 คะแนน (ส.ส. 393 ส.ว 6 คะแนน) ไม่รับหลักการ 136 คะแนน งดออกเสียง 171 คะแนน

ญัตติที่ 3 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย เสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ แบบรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540

ผลโหวต : รับหลักการ 376 คะแนน (ส.ส.340 ส.ว. 36) ไม่รับหลักการ 89 คะแนน งดออกเสียง 241คะแนน

ญัตติที่ 4 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย เสนอให้แก้เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี และยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลโหวต : รับหลักการ 455 คะแนน(ส.ส.440 ส.ว. 15) ไม่รับหลักการ 101 คะแนน งดออกเสียง 150 คะแนน

ญัตติที่ 5 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย เสนอให้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยกเลิกอำนาจ ส.ว.บางประการ

ผลโหวต : รับหลักการ 327 คะแนน (ส.ส.326 ส.ว. 1) ไม่รับหลักการ 150 คะแนน งดออกเสียง 229 คะแนน

ญัตติที่ 6 เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย เสนอให้ แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผลโหวต : รับหลักการ 454 คะแนน (ส.ส. 416 ส.ว. 35) ไม่รับหลักการ 86 งดออกเสียง 166 คะแนน

ญัตติที่ 7 เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย เสนอเรื่องหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า

ผลโหวต : รับหลักการ 476 คะแนน (ส.ส.421 ส.ว. 55) ไม่รับหลักการ 78 คะแนน งดออกเสียง 152 คะแนน

ญัตติที่ 8 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน

ผลโหวต : รับหลักการ 469 คะแนน (ส.ส. 421 ส.ว. 48) ไม่รับหลักการ 75 คะแนน งดออกเสียง 162 คะแนน

ญัตติที่ 9 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เสนอเรื่องตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ

ผลโหวต : รับหลักการ 415 คะแนน (ส.ส.400 ส.ว. 15) ไม่รับหลักการ 102 คะแนน งดออกเสียง 189 คะแนน

ญัตติที่ 10 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เสนอเรื่องกระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช.

ผลโหวต : รับหลักการ 431 คะแนน(ส.ส.398 ส.ว. 33) ไม่รับหลักการ 97 คะแนน งดออกเสียง 178 คะแนน

ญัตติ 11 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ให้แก้เรื่องที่มานายกรัฐมนตรีและยกเลิกอำนาจส.ว.ในบางประการ

ผลโหวต : รับหลักการ 461 คะแนน (ส.ส.440 ส.ว. 21) ไม่รับหลักการ 96 คะแนน งดออกเสียง 149 คะแนน

ญัตติที่ 12 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ผลโหวต : รับหลักการ 457 คะแนน (ส.ส.407 ส.ว. 50) ไม่รับหลักการ 82 คะแนน งดออกเสียง 167 คะแนน

ญัตติที่ 13 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540

ผลโหวต : รับหลักการ 552 คะแนน (ส.ส.342 ส.ว. 210) ไม่รับหลักการ 24 คะแนน งดออกเสียง 130 คะแนน

รัฐสภามีมติเห็นชอบรับหลักการ
รัฐสภามีมติเห็นชอบรับหลักการขอบคุณภาพจาก : วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
สรุป

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช ... แค่ร่างเดียว คือ ญัตติที่ 13 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยคะแนนรับหลักการ 552 คะแนน (ส.ส. 342 คะแนน ส.ว. 210 คะแนน) ไม่รับหลักการ 24 คะแนน งดออกเสียง 130 คะแนน

อีก 12 ญัตติที่เหลือ เนื่องจากเสียง ส.ว. ไม่ถึง 84 เสียง ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดทำให้ต้องตกไป

ทั้งนี้ ยังมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างที่ผ่านการรับหลักการจำนวน 45 คน เสนอแปรญัตติภายใน 15 วัน เริ่มประชุมใน วันอังคารที่ 29 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co