สมเด็จพระสังฆราช ประทาน พระคติธรรม วันเข้าพรรษา งดดื่มสุราแห่งชาติ

งดเหล้าเข้าพรรษา ! สมเด็จพระสังฆราช ประทาน พระคติธรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
สมเด็จพระสังฆราช ประทาน พระคติธรรม วันเข้าพรรษา งดดื่มสุราแห่งชาติ

วันนี้ วันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เเรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) นอกจากนี้ ยังเป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาติ อีกด้วย อีจันจึงขอน้อมนำ พระคติธรรม จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ประทานไว้

โดยพระคติธรรมนี้ มีความว่า

“หากพิจารณาถึงข่าวสารความเป็นไปในบ้านเมืองจะพบว่า การฆ่า การก่อภยันตราย การประทุษร้าย การทะเลาะวิวาท การล่วงประเวณี และการพูดเท็จ หรือใช้วาจาหยาบคาย เหลวไหล เลื่อนลอย อันเป็นเหตุให้เกิดความวิบัติวุ่นวายในสังคม มักมีต้นเหตุมาจากการเสพสุราและสารเสพติดให้โทษแทบทุกกรณี การรักษาเบญจศีล โดยเฉพาะข้อที่ ๕ ซึ่งบัญญัติให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ให้เบาบางลง สังคมใดประกอบด้วยสมาชิกผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สังคมนั้นย่อมบรรลุถึงความเจริญมั่นคงและปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาศีลยังจะอำนวยอานิสงส์มหาศาล สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า ผู้รักษาศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีกิตติศัพท์เลื่องลือระบือไป เข้าไปหาหมู่ชนใด ๆ ก็เป็นผู้งามสง่าแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน ย่อมเป็นผู้ไม่หลงเมื่อใกล้จะตาย และจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในที่สุด

มื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ตนมีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ สำหรับเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญา สามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบัน และป้องกันความตกต่ำในภายหน้า

ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
อีจัน
www.ejan.co