สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยจับกุมแกนนำ ผู้ร่วมชุมนุม

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย วิธีการสลายการชุมนุม จับแกนนำ ชี้ ทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยจับกุมแกนนำ ผู้ร่วมชุมนุม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล”

จำนวน 1,147 คน สำรวจวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมทางโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 70.04

รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก การไลฟ์สด

โดยเห็นว่าการชุมนุม ณ วันนี้มีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสมัยก่อน ร้อยละ 55.33 ท่าทีของรัฐบาลเน้นการสกัดกั้นการชุมนุม จับกุมแกนนำ ร้อยละ 51.41 มองว่า จุดกึ่งกลาง ระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล คือ ทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว ร้อยละ 50.07 และกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม ร้อยละ 27.63 และไม่เห็น

ด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ร้อยละ 39.49

ภาพจาก : เว็บไซต์ สวนดุสิตโพล

ผศ.อัญชลี รัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่าในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475

เป็นต้นมา ดังนั้น การที่รัฐบาลเลือกวิธีการใช้กำลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมคุมขัง แกนนำและผู้เข้าร่วมชุมนุม แทนการ

รับมือด้วยสันติวิธี จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยหลักการสากล เพราะนี่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รัฐบาลควร

แสดงวุฒิภาวะผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการด้วยการเปิดพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ให้เกิดการพูดคุยด้วยความ

จริงใจ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน

ขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุม ซึ่งมารวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ

ความเดือดร้อน เพื่อให้รัฐได้รับทราบปัญหาและนำไปสู่การกำหนดแนวทาง ก็ต้องปรับแก้ท่าทีหรือวิธีการเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสียขบวนหรือเสียมวลชนและยังคงมีความชอบธรรมในการชุมนุมตามหลักการประชาธิปไตยต่อไป

ด้าน น.ส. พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้เช่นกัน การควบคุมสถานการณ์ที่เน้นการจับกุม การสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ าตา กระสุนยาง และการฉีดน้ำแรงดันสูงหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง ไม่ว่าสถานการณ์การชุมนุมและท่าทีของรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร สุดท้ายแล้ว ก็ควรเร่งหาทางออกที่เป็นจุดกึ่งกลางสำหรับเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co