สอศ. ส่งนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพที่ เยอรมนี 6 เดือน

สอศ. ร่วม หอการค้า ไทย-เยอรมัน ส่งนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพที่เยอรมนี 6 เดือน
สอศ. ส่งนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพที่ เยอรมนี 6 เดือน

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ Ruanla Consutting Agency ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการโรงแรม คหกรรม อาหารโภชนาการ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเยอรมัน ระดับ 5 ดาว และได้มีแนวทางในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะยาว 6 เดือน และ ระยะสั้น 15 วัน - 3 เดือน

ในปี 2565 สำนักความร่วมมือ ฝ่ายประสานงานความร่วมมือด้านต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการประสานงานจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ Ruanla Consultting Agency ว่ารัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศให้มีการดำเนินกิจการภายในประเทศได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานประกอบการเยอรมัน พร้อมรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP/MEP) สาขาการโรงแรม คหกรรม อาหารและโภชนาการ ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย และ Ruanla Consulting Agency กำหนดไว้ เข้ารับการคัดเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน จากหลายๆสถานศึกษา

และมีข้าราชการครูจำนวน 2 คน เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งข้าราชการครู และนักศึกษาทั้งหมดมีกำหนดการเดินทางออกจากประเทศไทย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยจะเดินทางถึงทำอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 นักศึกษาจะฝึกงานตามโครงการฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2565 รวมวันเดินทาง และเดินทางออกจากเมืองไฮเตลเบิร์ก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎจราจร ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะเดินอยู่บนท้องถนนหรือทางเท้า คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักการอดทนอดกลั้น อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสนอ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการออกนอกสถานที่ต้องรายงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมทันที และให้เก็บรักษาเอกสารประจำตัว เช่นพาสปอร์ต โทรศัพท์ กระเป๋าเงินและของมีค่าต่างๆ ให้ดีเนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์เอกสารสำคัญสูญหาย

คลิปอีจันแนะนำ
กำลังจะเป็นดาว ครูมาสกัดซะงั้น!!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co