สั่งย้าย ผู้กำกับการ สน.ทองหล่อ เหตุต้อตอการแพร่ระบาดโควิด

เด้งเข้ากรุ! ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ลงนามในคำสั่งย้าย ผู้กำกับการ สน.ทองหล่อ เซ่นสถานบันเทิงทำ โควิด ระบาด
สั่งย้าย ผู้กำกับการ สน.ทองหล่อ เหตุต้อตอการแพร่ระบาดโควิด

จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่กรุงเทพ โดยแหล่งกำเนิดการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ นั้น ล่าสุด พล.ต.ต. โสภณ สารพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ลงนามในคำสั่ง เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน มารายละเอียดระบุว่า ตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 102/2564 ลง 9 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 72 (4) และ มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่การสอบสวน และระเบียบ ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตำแหน่งต่าง ๆ และรักษาราชการแทน ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดังนี้

1.พ.ต.อ. กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

2.พ.ต.ท. ธนาธิป ชมภูนิช สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

3.พ.ต.อ. ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

4.พ.ต.ท. ธนากร งามเย็น สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่

ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Related Stories

No stories found.