สายแคมป์ปิ้งเซ็ง! กรมอทุยานแห่งชาติฯ งดประกอบอาหาร ในพื้นที่กางเต็นท์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศ งดประกอบอาหารที่มีกลิ่นและควัน ในพื้นที่กางเต็นท์ของกรมอุทยานฯ เว้นชงชา-กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
สายแคมป์ปิ้งเซ็ง! กรมอทุยานแห่งชาติฯ งดประกอบอาหาร ในพื้นที่กางเต็นท์

สายแคมป์ปิ้งฟังทางนี้! งดปิ้งย่าง งดทำกับข้าวที่มีกลิ่นและควันในพื้นที่กางเต็นท์ กรมอุทยานฯ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศคำสั่งว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแนวทางลดการประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กลางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเภทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กลางเต็นท์หรือที่พัก เนื่องจากได้กลิ่นอาหารและมาทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบัตรเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศดังนี้

1. งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กลางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา-กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่ประกอบอาหาร จัดพื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และแนวทางอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อวสานหมูกระทะหน้าเต็นท์แล้วนะคะ บาย...

อีจัน
www.ejan.co