สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำร้องขอศาลล้มละลายกลางฟื้นฟูกิจการ

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำร้องขอศาลล้มละลายกลางฟื้นฟูกิจการ ยืนยันระหว่างรอปรับโครงสร้างยังดูแลลูกค้า
สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำร้องขอศาลล้มละลายกลางฟื้นฟูกิจการ

จากวิกฤตจ่ายค่าสินไหมกรมธรรม์ "เจอ จ่าย จบ" ที่ยืดเยื้อ ทำให้นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ทำหนังสือถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกประกาศหลักเกณฑ์ เปิดทางให้บริษัทประกันภัยสามารถยื่นศาลขอล้มละลาย หากเข้าเงื่อนไขหนี้สินล้นพ้นตัว

โดย บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ต่อมาคณะกรรมการของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอร้องต่อ คปภ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ซึ่งภายหลังจากที่สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน คปภ.จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัทฯ เสนอบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

1) การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

3) การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยโควิด ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายของรับ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยบริษัทณ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทแรกที่เริ่มส่งสัญญาณวิกฤตสินไหม "เจอ จ่าย จบ" ซึ่งแจ้งขอยกเลิกสัญญากับผู้ถือกรมธรรม์ในช่วงกลางปี 2564 แต่การดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายฉบับ ก่อน คปภ.ผ่อนปรนเงื่อนไขและให้ทยอยจ่ายค่าสินไหมและล่าสุดกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หลังแบกภาระหนี้สินไหมเจอจ่ายจบ

คลิปแนะนำอีจัน
ขโมยรถพ่วงข้าง สมบัติชิ้นสุดท้าย ลุงขายของเก่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co