อย. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ ช่วยประชาชนแจ้งการปลูก กัญชา

อย. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ ช่วยประชาชนแจ้งการปลูก กัญชา

อย. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ ปลูกกัญ ” ช่วยประชาชนแจ้งการปลูกและเข้าถึงข้อมูล กัญชา ก่อนปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า จากการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” และเว็บไซต์ plookganja

แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”
แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”ขอบคุณภาพ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

โดยแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยจดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ 1. ลงทะเบียน 2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ 3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ

อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง

ข้อสงสัย ?

การปลูก ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่

  • ไม่ต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Application “ปลูกกัญ” ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้น

สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นยาเสพ ติดให้โทษในประเภท 5 หรือไม่ และกำรนำเข้าต้องดำเนินการอย่างไร

  • ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 แต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นการนำเข้าต้องได้ รับ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ (Finished product) ของพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตาม กฎหมายใด

  • ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือความมุ่งหมายของผู้ผลิต

การนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง และส่วนอื่น ๆ นำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัด จำกกัญชำ กัญชง ต้องขอรับอนุญำตตามกฎหมายใด

  • ขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และกรณีนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญ ชง ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

  • เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว หากจะนำพืชกัญชา กัญชงดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชงให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ โดย

กรณีนำผลิตเป็นอาหาร ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้า

กรณีนำมำผลิตเป็นเครื่องสำอาง ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ห้ามนำเข้า

กรณีนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ผลิตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าเพื่อเป็น วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”
แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”ขอบคุณภาพ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

หากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูกให้สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2590-7767 , 0 2590-7793 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

คลิปอีจันแนะนำ
ความจริงของชีวิต... ธรรมะจากหลวงพ่อวัดดอนจั่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co