อ่านข้อมูลศาล ระบุชัด ระเบียบทำงานวันหยุด และยื่นขอปล่อยตัวได้ทุกวัน

ทำได้ทำกฎหมาย! ตรวจข้อมูลเหตุ ปล่อย 8 แกนนำ กปปส.วันหยุด กฎศาลระบุชัด มี ระเบียบทำงานวัดหยุด และยื่นขอปล่อยตัวได้ทุกวัน
อ่านข้อมูลศาล ระบุชัด ระเบียบทำงานวันหยุด และยื่นขอปล่อยตัวได้ทุกวัน
ภาพจากอีจัน

จากกรณี นายสวัสดิ์ เจริญผล ทีมทนายความกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ในกรณีที่ทางทนายขอยื่นประกันตัวชั่วคราวกับนายสุเทพ และพวกแกนนำ กปปส. รวม 8 คน

และ ศาลมีคำสั่งพิจารณา ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง 8 คนได้ เพราะที่ผ่านมาในศาลชั้นต้น จำเลยทุกคนไม่มีพฤติการณ์หลบหนีและเคยได้รับการประกันตัวซึ่งเงื่อนไขที่เพิ่มเติม คือราคาประกัน ที่เพิ่มขึ้นเป็น 800,000 บาท และห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากที่ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 600,000 บาท และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับการปล่อยตัวชั่วคราวของศาล เนื่องจากในวันนี้ ( 26 ก.พ.) เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้น

ล่าสุด จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ในปัจจุบันศาลยุติธรรมเปิดให้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้

โดย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ออกประกาศระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้ทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ และคำขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา

ภาพจากอีจัน

ประกอบกับมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499, มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กำหนดให้นำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปศาลหรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิดทำการวันหยุด

การเปิดทำการในวันหยุด เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาให้นำตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว โดยให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด

ภาพจากอีจัน

ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 2 วัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกเป็นอย่างน้อย กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันที่สอง 1 วันเป็นอย่างน้อย กรณีมีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกและวันที่สามเป็นอย่างน้อย แต่ต้องมีให้ศาลปิดทำการติดต่อกัน 2 วัน

ส่วนกรณีพิจารณาคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว หมายความรวมถึงการรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง และการอ่านคำสั่ง ให้ศาลชั้นต้นเปิดทำการศาลวันหยุดราชการทุกวัน ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา หรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co