เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา

เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา หนึ่งล้านบาทแก่บุตรเจ้าหน้าที่หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย
เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์เติมเต็มร่วมส่งมอบกำลังใจ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่

โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้าน ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตราย

ต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ

  • การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

  • การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน

  • และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น

ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งขันต่อไป”

คลิปแนะนำอีจัน
ชนกี่ครั้งก็ไม่โกรธ ชีวิตสู้มา เเต่พระอภัยสู้กลับ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co