เช็กเงื่อนไข การแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด แลกใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

ขาด เลือนลาง ไฟไหม้ ธนบัตรชำรุด รู้หรือไม่แลกใหม่ได้ อย่าทิ้งมีเงื่อนไขอย่างไร ?
เช็กเงื่อนไข การแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด แลกใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

ธนบัตรชำรุด แลกได้ใหม่ได้มีเงื่อนไขอย่างไร ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณี ธนบัตรชำรุดแบบไหนถือว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงิน ตราพุทธศักราช 2501 มาตรา 18 จำ​แนกไว้ 4 ลักษณะ

1) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้นหลักเกณฑ์การรับแลก - ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน หลักเกณฑ์การรับแลก - ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกันมากกว่าสองท่อน จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

3) ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป หลักเกณฑ์การรับแลก - ​หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล และมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากจัดส่ง ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4) ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ หลักเกณฑ์การรับแลก - หากการลบเลือนนั้น ไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

​1) กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2) กรณีต้องเขียนคำร้อง ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำธนบัตรและหลักฐานมาขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อขอแลกได้ ณ

  • ​ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)

  • ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

*** ขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูล : เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

คลิปอีจันแนะนำ
ครูเยี่ยมบ้าน แนะอย่าแต่งหน้าไปเรียน มันไม่ได้สวย?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co