AD

เช็คด่วน! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับนมผงให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็คด่วน! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
AD

รายชื่อคุณแม่ที่ได้รับนมไปให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200 รายชื่อ ดังนี้

1. วัชราภรณ์ ศรีคำ

2. สีตีอามีเน๊าะ ซูหลง

3. สุภาพร ทองเสื้อ

4. สุดารัตน์ จิเบ็ญจะ

5. ฉวีวรรณ​ สุขสวัสดิ์

6. ช่อผกา สุโพธิ์

7. ศศิกาญจน์ สุทธิคีรี

8. เบ็ญจพร เมืองวงษ์

9. สุจินต์ พฤษภานิชณ์

10. สุมารี บัวสระ

11. อารีย์ลักษณ์ หอมใจดี

12. ฐิติชา เหลืองอ่อน

13. อาริสา แจ่มสะอาด

14. จุฑารัตน์ หงษาคำ

15. พนิดา กองภูเขียว

16. ประดิษฐ์ สันเทียะ

17. กชกรณ์ เศวตดิษฐ

18. น.ส ขวัญยืน ตงเท่ง

19.  มินตรา พรหมสาขา

20. น.ส.ปัทมนันท์ วรรณวงษ์

21. โซเฟีย หะระตี

22. มีร่า ปารามะ

23. จริยา ไชยสงค์

24. กรรณิกา เขียววารี

25. ลินดา ดูเนียน

26. ธนัชญา บุตรศรี

27. ณัฐริกา โพธิ์กัน

28. วันเพ็ญ แซ่ย่าง

29. วรางคณา ชาติมนตรี

30. นิภาพรรณ อินสุ่ม

31. นส.มาริสา ชูเจริญ

32. ธีรดา แสนพะเนา

33. เทวิกา เม่นสิน

34. สุดารัตน์ ล้ำเลิศ

35. นิภาพร เอกชัย

36. จันฑิมา จันทร์วิเศษ

37. สุนารี คงรักษ์

38. ประเทือง สร้างคำ

39. อริศสรา ธรรมสัตย์

40. อริญญดา​ นุขันธ์

41. ไพรจิต​ ดาวัน

42. อัมพร อาบสุวรรณ

43. อรุณ โตจริง

44. ชญานิศ พูลสมบัติ

45. กรวรรณ ถาวรศักดิ์

46. นิตยา สมใจ

47. ขวัญฐพัธน์. ลองสำลี

48. ธิดารัตน์ คำจันทร์

49.  จันทรรัตน์ แหลมชัย

50. ลัดดา ฉิมจารย์

51. วิจิตรา แก้วจรูญ

52. ซูรียา ตะลีงอกะจิ

53. ทิพย์พวรรณ ครองยุทธ

54. นราพร คำเชิด

55. อรยา แก้วเกิด

56. วสัน ไวยจินดา

57. ธัญสุดา อุนันท์ตา

58. ต่วนสารีฮะ กูจิ

59. หทัยนัทธ์ เจียรภัทรานนท์

60. สุดารัตน์ จำปาพันธ์

61. ปวิชยา ดาบลาอำ

62. เสาวณีย์ ศรีเฟื่อง

63. กชกร ทันดี

64. โรสิตา ปะหนะ

65. มาริสา กล้าศึก

66. กัญญา ทับสระน้อย

67. จิราพร กันทรัตน์

68. สุกัญญา เขียนทะการ

69. ลลิตา อ่อนสุวรรณ์

70. นิตยา​ ดีมานพ

71. อาณีตา เจะแต

72. สาวอริสศา นาโสก

73. พรสุดา อรรคศรีวร

74. เภา ดวงนิล

75. เสาวนีย์ กี่สง่า

76. พลอย จีนอินทร์

77. รัดดา รุ่งโพธิ์ทอง

78. สุรีรัตน กวดโท

79. อาซียะห์ เจ๊ะเฮง

80. ธัญญลักษณ์ ดวงขัน

81. บุญญรัตน์ สันติตรานนท์

82. โสภา นิลเปี่ยม

83. อารีรัตน์ แก้วช่างเขียน

84. มินตรา หล้าลุน

85. ซารียะ สะมะแอ

86. ฟาราตี โต๊ะสะโต

87. แก้วกานดา​ ชะเทียนรัมย์

88. ทิพาพร สามลรัมย์

89. ณัฐฐินี สิมาพันธ์

90. ชีราวรรณ แก้วละมุล

91. กรรณิกา ดูรูปรัมย์

92. มินตรา เข็มทอง

93. สุทธิดา สีทา

94. อ้อยทิพย์ ภักดีรักษ์

95. ขวัญทิพย์ บุญมา

96. สุนารี รอดสีเสน

97. มนพัทธ์ ประเสริฐมนต์ญา

98. นัดดาว หอมคล้าย

99. อาจิมา บุญมาก

100. แสงทอง ชาลีกุล

101. ชุลีกร จันทนะแก้ว

102. รัตนา สุขขุมนัย

103. รุซณา ตาเฮ

104. ชฎาพร สังเกตุ

105. วันทนา เเก้วเสนา

106. นิศารัตน์​ ทราย​วิเชียร

107. สุวลี ใหลมา

108. ปานตะวัน ทนุการ

109. กัลยรัตน์ แก้วขาว

110. ณัฐฐา รัศมี

111. ฮาสมี ซง

112. เครือแก้ว แย้มมีกลิ่น

113. สาแอเราะ แวเล๊าะ

114. ศศิกาญจน์ ทิพย์บุญลือ

115. ซานะ อูมามานิง

116. มลธิรา จะดี่

117. นารีมัน สามอ

118. กุลสตรี พวงมาลา

119. เจนจิรา สันแหละ

120. อาจ พงษ์เทพ

121. วรารัตน์ ฟองละแอ

122. รอฮายา มะหลี

123. นุสริน ยา

124. ดารุณี​ ยูโซ๊ะ

125. วนิดา พรมดี

126. พงศกร ทิพพิชัย

127. ชลธิชา ดวงสุวรรณ

128. อรณัส ลุ่งใส้

129. คณารัตน์ อินทมาน

130. พิทักษ์ ธิน้อมธรรม

131. เกษริน ซื่อตรง

132. มะเซโย กิจวัตรวาที

133. มินตรา​ ยิงป่า

134. นางสาวเกศรินทร์ นาห่อม

135. ทัศนีย์ แดงอุไร

136. เกษมณี ขันทอง

137. บิสมิลลา แจ่มช้อย

138. อารีลักษณ์ แสงอรุณ

139. อารดา รูปเหมาะดี

140. ธนพร โชติสว่าง

141. ชมพู มิตรรัก

142. สุนิษา นาคสิงห์

143. สุพรรณษา โชติมาวรสกุล

144. ขอรีย๊ะ ตำมะโหง

145. พีรดา คุ้มเครือ

146. อาทิตย์ สิหิงค์

147. น.ส. ณิชาพร ศรีหมอก

148. อุไรวรรณ เจ๊ะโส๊ะ

149. ปิยะฉัตร ฤทธิปู่

150. อรอนงค์ ดอนมุงคุณ

151. บัวผัน อินสำราณ

152. สุนันฑ์ทา ผาระการ

153. สุกัญญา สร้างนานอก

154. น้ำฝน ประจันทร์ศรี

155. กัสมา ดินหมิน

156. ธีระวัฒน์ คำหอม

157. สุพัตรา แสงสุ่ม

158. รุสนา สะอิ

159. อมิตา ผลเจริญ

160. นุรฮาซีลา เจะวาหลง

161. รัชฎาภรณ์ แก่นเจ๊ก

162. นิจวิภา นันตาวงค์

163. นิซาฮารา แวหะมะ

164. ชนนิกานต์ แผนกำเนิด

165. วาสนา อารีหมาน

166. ณัฐชมนต์ เปี่ยมขจรพงศ์

167. กัสมี มะประสิทธิ์

168. ทิพวรรณ ขวัญครอง

169. มงคลรัตน์ ทิพย์วรรณ์

170. โชติกา จูชัย

171. สมยศ แก้วทับทิม

172. อัจฉรา ชูศรีโฉม

173. พิไลวรรณ​ ชาวภูเขียว

174. อารยา วุธายุทธ

175. สุธาสินี ด่านสร้อย

176. พรรณราย ขำดำ

177. นางสาว สุพัตรา ฟักแฟง

178. อรนิภา ทองแท้

179. ศิริกมล ศรีวิเศษ 

180. มณีซ่า ยาดอว์

181. จุฑารัตน์ บุญแก้ว

182. ธิติสุดา ฉายากะพันธ์

183. สุนีย์ คงสุดี

184. รุ้งกาญ​ บุญ​พิมพ์

185. หนึ่งฤทัย ภู่กัน

186. ลลิตา รุ่งโรจน์

187. มณีลิน ช่วยสุข

188. อรุณ พลเสนา

189. รุสนี นาวาระยะ

190. ศุจินธร เพียรกสิกรรม

191. ภัทราพร เหลาอ่อน

192. ชดารัตน์ สิทธิศักดิ์

***เพิ่มรายชื่อแทนคนที่ซ้ำ 8 รายชื่อ

1. กลอยใจ โทวันนัง

2. วันทิพย์ กุญชรพลาย

3. พรเพ็ญ ก้อนทอง

4. สุภชัญญา แซ่ติ๋น

5. ชนิตา ศิริรัตน์

6. พินประภา เสตสิงห์

7. สุภาพร ลีชีวะ

8. ธาราธิป อ้อคำ

AD
AD

รายชื่อผู้ที่ได้รับนมผงกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 35 ชื่อ

1. น.ส.จินตหรา ป่งกวาน

2. น.ส.นวลระหง ทรงจิตต์

3. น.ส.ลลิตา ศรีวิเชียร

4. น.ส.ศรินยา เทพวารินทร์

5. น.ส.จิตติมาฑร ส่งทวย

6. น.ส.พรทิพย์ เที่ยงแท้

7. น.ส.หยาดพิรุณ แก้วพิพัฒน์

8. น.ส.ประไพรจิตร แดงชัยภูมิ

9. น.ส.วันเพ็ญ แซ่ไล่

10. น.ส.สุพรรณดา วงษาบุตร

11. น.ส.สิรภัทร จริตรัมย์

12. นางกลอยใจ โทวันนัง

13. น.ส.วันทิพย์ กุญชรพลาย

14. พรเพ็ญ ก้อนทอง

15. สุภชัญญา แซ่ติ๋น

16. น.ส.ศิริพร สระเก้า

17. น.ส.นิฮาสีลา ยีนิง

18. น.ส.นันทพร บุญเจริญ

19. น.ส.สำราญ วิงประโคน

20. น.ส.ชนิตา ศิริรัตน์

21. น.ส.เขมิกา ปัญญางาม

22. น.ส.ทักษิณา เขียววิจิตร

23. น.ส.กัญญาวีย์ แสงสุข

24. น.ส.สุภาวิณี เพียรชนะ

25. น.ส.พินประภา เสตสิงห์

26. น.ส.รัชนี เกตุชนก

27. สุกัญญา ชื่นชม

28. สุภาพร ลีชีวะ

29. ธาราธิป อ้อคำ

30. น.ส.เจนจิรา พาลีชม

31. น.ส.ชนาภา พร้อมมูล

32. นางกรกนก จิตสุระผล

33. ปัณฑิตา พุทธเมฆ

34. นส.รุ่งนภา ผงพงศ์

35. น.ส.วิภาวรรณ ศรีจันทร์

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co