เช็ค! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับนมผงให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็ค! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อคุณแม่ที่ได้รับนมไปให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 100 รายชื่อ ดังนี้

1. น.ส.ไพลิน แก้วเขียว

2. ชนินทร์ หนองขุ่นสาร

3. ทิพวรรณ มาศชาย

4. น.ส.ศศิวิมล ภูลายยาว

5. น.ส.ปิยมาภรณ์ กะระณี

6. น.ส กรรณิการ์ โต๊ะตุสะ

7. ศุภรัตน์ หาดทรายทอง

8. น.ส.สมปรารถนา มีศรี

9. น.ส สุภานัน ใจปิง

10. น.ส. บุณฑริกา สุวรรณกูฏ

11. น.ส อัญชลี เรืองสุทธิ

12. ภัทรา. อุระวัตร

13. น.ส.สุนิสา เสนานุช

14. นางหนูดร จำปาชาติ

15. น.ส.สุวรรณา สุรเดช

16. แม่ชื่อมิวดี สุทธิศิริ

17. นูรฮีดายะห์ ดาโอ๊ะ

18. น.ส. ซาวาตี สมะแอ

19. น.ส นิตยา ทองสุข

20. นางสาวหนึ่งฤทัย จันเทศ

21. นส.กมลพร ชัยศักดิ์

22. นายธีรภัทร ชายทุ่ย

23. สุพัตรา วงษ์สว่าง

24. น.ส.ขวัญเมือง สร้างคำ

25. น.ส.พิมพ์พิศา เปลี่ยนสี

26. ชนาภา พร้อมมูล

27. น.ส.รัตนา ตนภู

28. หนึ่ง ปิ่นเอก

29. น.ส.อาฟีณา หามิ

30. น.ส นูไฮนี เจ๊ะแว

31. น.ส.พรทิพย์ รอดเมือง

32. น.ส อรพรรณ เอกวัฒน์

33. นางทนุช ทุมชะ

34. น.ส.อ้อม สุนทรา

35. นางสาวนิตยา อินทิรถ

36. น.ส.อัญชลี ยิ่งสวัสดิ์

37. น.ส.ชุลี ประเสริฐ

38. น.ส.ลินดา ขามแสนเทียะ

39. อรพรรณ ชโลธร

40. แพรวนภา ยอดสิงห์

41. น.ส.อันธิตา หลาหวัน

42. สุทธิดา ทั่งทอง

43. บุษราคัม ปิ่นอ่อน

44. น.ส.กิ่งแก้ว โนเปือย

45. นิตยา มีมาเนก

46. น.ส สุธินี คีรีไกวัล

47. กันติชา หวังเสล่

48. วริษฐา ศรีดี

49. น.ส.ชวนขวัญ จันทรดี

50. น.ส สุพัตรา ฟักแฟง

51. น ส รจนา แก้วอำรัตน์

52. น.ส.กชกร พรมจันทึก

53. น.ส.กัญตา หน่อแก้ว

54. น.ส.วิรังรอง ยะสุกิม

55. น.ส.ยุพาพร นามจำปา

56. กนกพรรณ คำตัน

57. นูรีย๊ะ ยะเร๊ะ

58. นส .ฐิตาภรณ์ อาญาเมือง

59. น.ส.ขวัญทิพย์ บุญมา

60. น.ส.รุจิรา แก้วพิจิตร

61. น.ส.ขวัญชนก จุติผล

62. น.ส นิภาภรณ์ สอนเลิศ

63. แม่ รัตนาพร ศรีอุ่น

64. น.ส ภัดธีมา ปุณณะการี

65. น.ส.สิริลักษณ์ วรรณภพ

66. วิรัญชนา สีหาพงษ์

67. น.สปวีณา ผาจวง

68. นาง มุทิตา ผาเพชร

69. สุพรรษา จันทรพินนิจ

70. มุธิตา ศรีนวลขำ

71. น.ส จิราพร บัวจันทร์

72. น.ส.ศุภลักษณ์ ชุมรอด

73. น.ส กนกพร อุ่นเเก้ว

74. ภาดี โคตอรัญ

75. น.ส.สกาวเดือน คำตุ้ม

76. น.ส.เปรมจิต ดีบุญชัย

77. น.ส สุนีย์ มานันท์

78. น.ส. อุษารัตน์ แพพวงทิพย์

79. แม่ ธัญญา ชื่นใจชม

80. น.ส.เบญจมาพร แก่นจันทร์

81. น.ส สุภาพร เขียวสด

82. น.ส.สุพรรณนิภา เย็นใจ

83. นส พุธศรา พรมพา

84. น.ส.อินทิรา ปิงยศ

85. สุจิตรา น้อยอภัย

86. ทิพวรรณ สงสาร

87. สุณิพร รังสีศิริโชค

88. กิตติยา คล่องใจ

89. สุรีฉาย กอพลูกลาง

90. ทัศดาว เวลาดี

91. น.ส. สุวันดี ชาลีรัตน์

92. น.ส.ฐิติรัตน์ ปันแก้ว

93. นส.นิภา ทูคำมี

94. สุภาณี หอมหวน

95. น.ส.วราพร สิมคุณขะ

96. น.ส.พชรภัทร เพชรจันยง

97. น.ส ปริญญา แสงน้อย

98. ยุวดี ดื่มอาจ

99. น.ส.วไลพร กิ่งเล็ก

100. นางสาวสุรีรัตน์สำราญดี

รายชื่อผู้ที่ได้รับนมผงกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11 ชื่อ

1. น.ส.ศิรินันท์ ลาภกิจ

2. น.ส.ศิรารัตน์ ฉลาดพันธ์

3. น.ส.สุรีรัตน์ บุญงามขำ

4. น.ส.ธิติมาพร คนหลัง

5. น.ส.นันทพร คำบล

6. น.ส.กุลนัฐ แก้วนุ่ม

7. น.ส.สุภัสสร เพ่งพิศ

8. น.ส.เบญจมาศ พุทธรัตน์

9. น.ส.ศศิฉาย บุญราศรี

10. น.ส.รัตนาวลัย กลางแท่น

11. น.ส.ขวัญสุดา นำนาผล

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co