เริ่มแล้ว วธ. จัด Workshop สื่อไทย เสริมภาพลักษณ์ประเทศ ดัน Soft Power

เริ่มแล้ว วธ. คกก.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เร่งขับเคลื่อน Soft Power จัด Workshop สื่อไทย สร้างความเข้าใจ จัดทำแผน เสริมภาพลักษณ์ประเทศ ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจ
เริ่มแล้ว วธ. จัด Workshop สื่อไทย เสริมภาพลักษณ์ประเทศ ดัน Soft Power

เริ่มแล้ว วธ.-คกก.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ-คกก.ปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ขับเคลื่อน Soft Power จัด Workshop สื่อไทย สร้างความเข้าใจ-นำไปใช้-กำหนดทิศทางเดียวกัน จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในระดับเวทีโลก

วันที่ 15 มิ.ย. 65 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ สมาคม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนงาน Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล และมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สากลผ่านงานศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) สอดคล้องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยของวธ. ที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน” วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถกำหนดทิศทางและแนวทางนโยบายสำหรับใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุนตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจ Soft Power ผ่านสื่อบันเทิงมากขึ้น และนำไปใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม Soft Power ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณภาพ : รัฐบาลไทย

นางยุพา กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีการบรรยายองค์ความรู้ โดยประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์, กลุ่มเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์, กลุ่มเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตและ Metaverse, กลุ่มเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณาและสื่อ Social Media, และกลุ่ม Content and Strategic รวมทั้งร่วมกันสรุปผลการจัดทำ Workshop เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนร่างปฏิบัติการฯ พร้อมขับเคลื่อน Soft Power ไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในระดับเวทีโลก ทั้งนี้ หลังจากจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ แล้วเสร็จจะจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอรัฐบาล เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
ไม้เรียวในมือสั่น! คลุกโคลนกันสนุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co