AD

แพทยสภาแถลงการณ์ แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการยั่วยุ ปมชุมนุม 13 ก.พ.

ขอแสดง 4 จุดยืน แพทยสภา ออกสภาแถลงการณ์ แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการยั่วยุขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติกัน ปมชุมนุม 13 ก.พ.
แพทยสภาแถลงการณ์ แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการยั่วยุ ปมชุมนุม 13 ก.พ.

หลังเกิดเหตุการณ์การชุมนุมโดยกลุ่มคนหลายครั้งในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้มีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และอาสาสมัครทางการแพทย์ ได้รับบาดเจ็บนั้น

ล่าสุดวันนี้ 15 ก.พ.2564 แพทยสภาออกแถลงการณ์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ระบุงว่า กรรมการบริหารแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ขอแถลงจุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว คือ

1.ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการยั่วยุ การละเมิดกฎหมาย และการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณ หรือสัญจรผ่านพื้นที่ใกล้เคียง

2.ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์และรถพยาบาลตามหลักกาชาดสากล

ชุมนุม 13 ก.พ. 64
ชุมนุม 13 ก.พ. 64 ภาพจากภูมิภาค อีจัน

3. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมมีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยตามหลักสากลที่สำคัญคือไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือความเป็นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

4. ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆ โดยมีได้หวังผลตอบแทนใด ๆ

ชุมนุม 13 ก.พ. 64
ชุมนุม 13 ก.พ. 64 ภาพจากภูมิภาค อีจัน
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co