แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 330 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมฟรี

แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 330 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมฟรี

มาแล้ว เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 330 รายชื่อ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับนมฟรี

มาตามนัดค่ะ ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 330 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับความลำบาก

รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. รอฮานี แบเลาะ

2. วิมาดา พุ่มสอดา

3. กัญญาพัชร หมีนหวัง

4. เมธินี แสงดี

5. สมจิตร แสงสุวรรณ์

6. มูซำมิล จีนกลับ

7. ชรินรัตน์ ปิ่นหอม

8. อมรรัตน์ เมืองสว่าง

9. กนกวรรณ แก้วสุวรรณ

10. มงคลรัตน์ ทิพย์วรรณ์

11. สุภาพร ธนูชิต

12. นฤมล หวานชะเอม

13. ทิพรัตน์​ ศุภธรรมกิจ

14. ระเทืองศิลป์ เหลินต้ายซ้าย

15. จีราภา สริคัมศักดิ์

16. ลัดดา เรืองอนันต์เลิศ

17. รอดียา เจ๊ะโด

18. ฟาตีเม๊าะ อูเซ็ง

19. พัชรี เบ็ญจจินดา

20. บิลละฮ์ เจ๊ะโว๊ะ

21. ชัยกร บุญเลี้ยง

22. รอดียา เจ๊ะโด

23. ณัฐธิดา กอสุวรรณ

24. พัชรี กูลหลัง

25. ทัศนีย์วรรณ บุญสิทธิ์

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. วันขจิตต์ สุรินทราช

2. Adchara Sriboon

3. นิภาพร สุทธิประภา

4. ลูกแมว หวานชะเอม

5. ณัฐกานต์ แก่นจันทร์

6. อมรรัตน์ เมืองสว่าง

7. รินนิสา ศิวะวัฒนาวิศ

8. นูรดี อาแด

9. สุทธิดา หน่อแก้ว

10. เมธินี แสงดี บ้านถ่อน

11. มูซำมิล จีนกลับ

12. ทองศรี ขันติวงศ์

13. กานดา อับดอระมาน

14. วิมาดา พุ่มสอาด

15. พิมวดี กิ่งไธสง

16. อะนงรัก มุลทองสุข

17. วิมลรัตน์ หงษกรรณ์

18. อะเลมะ โลผะ

19. อรุณศรี กลิ่นวิชิต

20. วนิดา ขาวลา

21. รัตน์ดาวรรณ สายอุราช

22. นิโลมล เอี่ยมเมือง

23. พรรณพษา จันทร์ศรี

24. อาซีซะห์ ดามีเยาะ

25. ณีรนุช เกษา

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. ผุสดี สุขศิริ

2. รูซีนิง อูเซ็ง

3. ทิพวรรณ รัตนพงษ์

4. จันทร์จิรา สอบสม

5. เสาวนีย์ ทวันเวท

6. พิมพ์ทิชา โพธิ์ศรี

7. ธัญญาเรช ชาธิรัตน์

8. อัมภิรา ยิ้มย่อง

9. นิสาชล สุขสำราญ

10. สุภาทิพย์ วงศ์เจริญ

11. จิราวรรณ อินสะอาด

12. มุธิตา ปิ่นเงิน

13. ศิริประภา เอื้อประเสริฐศิริ

14. แวนะ โวะ

15. สุวรรณี เที่ยงสมพงษ์

16. ยิมเลียะ ขุนฤทธิ์

17. สุรีรัตน์ ลันสุชีพ

18. สุนิสา เรืองรักษ์

19. กานดา รัตนธรรม

20. วรรณิศา อ่อนน้อม

21. เกษฎา ทองหอม

22. รูสนาณี หะยีตาเยะ

23. อลิตา สาแม

24. ศิรินทร์ พลอามาตย์

25. เสาวรีย์ วังประชุม

26. วนิดา​ สวนดอก

27. กียานี คาเดร์ลอดิง

28. นิธิพร อาสนะ

29. นันทวรรณ​ บุญ​ม่วง​

30. กานต์ธิดา อุ่นรัมย์

31. วาสนา เหลืองอ่อน

32. วิสา​ บุญ​เกษม

33. สุปาณี หาญชัยนะ

34. จันทร์จิรา บูชากรณ์

35. สุภาพร ทองเสื่อ

36. พลอยประกาย ชูตระกูล

37. จันทร์จิรา เขาพึ่ง

38. นูรไอนี มามุ

39. ปัทมา​ มา​กลัด

40. อรพรรณ แสนบุรี

41. ณัฐญา สุขพงศ์พิสิฐ

42. ละออ บุญสูงเนิน

43. ศรัญญาพร บุญอุ่นทรัพย์

44. จันทร์ดี เทียมชัยภูมิ

45. สายฝน ชินจักร

46. ฆอยรี มะฮามะ

47. ปัณฑารีย์ สิงหจันทร์

48. มัสยา สุหลง

49. สิริวิมล ดำจุดติ

50. ไพจิตร จันเทศ

51. ชนัญชิดา เกสรชมพู

52. จุฑามาศ นาคทองอินทร์

53. สีนวล กลักกระโทก

54. เมวียา หมัดอาดำ

55. ธัญลักษณ์ นนทิวัชร

56. นริศรา ทาจินะ

57. ศิริลักษณ์ เอี่ยมศิริ

58. กรรณิการ์ ช่องตะคุ

59. รอฮาดา พรหมาด

60. ธนัชพร ตุ้ยสอน

61. นันทิกานต์ วิโรจน์รัตน์

62. อนุรักษ์ ทาบุดดา

63. กัลยาณี เหล่าโก้ก

64. อนุลิดา ชนิดนอก

65. สร้อยสุดา เทียบจันทร์

66. นุชฎา ไกรนอก

67. สุภวิดา สุขสนอง

68. หัทยา เสือเหลือง

69. ศวิตา พฤฒิสาร

70. วริศรา โกสีย์

71. ทับทิม ทานะวัน

72. ซูไรนี กาแม

73. กัญญา จันทร์อ่วม

74. แพรวพรรณ​ โกษาแสง

75. ฮานีฟา ปะดอมะ

76. รอกายะห์ อาลีโต๊ะมะ

77. ซาปียะห์ อาแย

78. น้ำฝน จำรุราย

79. กริษฐา ศิลาเลิศ

80. ปิยนันท์ สุคงเจริญ

81. ซีนะห์ ตาเห

82. สุนิสา โกศล

83. วริศรา โกสีย์

84. ธมลวรรณ บุญไธสง

85. มาติกา เมฆมล

86. ทิวทัศน์ พรมงาม

87. นายูวา มูซอ

88. นุสบา โสพิศ

89. ณัฐธิดา บุญถึง

90. พนิดา อรรคพงษ์

91. ลินดา หิรัญ

92. มุกดาวัน นัดซีแมะ

93. ณหทัย จั่นขุนทด

94. ยุพิน อภิรัตน์

95. พิมภิสร สีมา

96. กวินธิดา ใจตรง

97. ฐิติมา ฉิมโพธิ์กลาง

98. พรรณพสา ยังหมัด

99. หนึ่งฤทัย ปานสังข์

100. นูรรีนา สุหลง

101. สายธาร ศิลาจิ๋ว

102. อาณีตา เจะแต

103. โซเฟีย ยานยา

104. แวนูฮาซีลา นิโวะ

105. นุจริทร์ แก้วสุข

106. อัรตีกัส เจ๊ะโอะ

107. นิตยา​ โกกระบูรณ์

108. ลลิต พวงมาลัย

109. ณัฒฐิยา ใจตาวงศ์

110. พิมลพา ต๊ะแก้ว

111. นันทพร ไมล์โพธิ์

112​. ปิยะพร​ เอี่ยม​ส​อาด

113. สมจิตร ยศสันเทียะ

114. ขวัญสุดา สุขศรี

115. สุนัญญา อยู่โยธา

116. สุวนันท์ ผิวขำ

117. นิพาดา สีไสย

118. ชลธิชา พฤกรัตน์

119. อรจิรา ขุนนา

120. รรณิศา กอนใย

121. สูไรดา หะยีบูระ

122. อรอนงค์ ซ้ายสูงเนิน

123. วราพร พันธุ์ทุมสาร

124. ชุลี เอียดหมาน

125. เข็มพร สิงหเดช

126. ธัญญารัตน์ ไชยจันทร์

127. พรพิมล สิทธิศักดิ์

128. วรรณิภา อาจวาที

129. นาสริน ยูโซ๊ะมายุ

130. ฟาดีฮะห์ มณีหิยา

131. สุพรรณิกา มณีล้ำ

132. นูรฮายาตี สามะ

133. จินดารัตน์ ชัยนคร

134. อาอีเสาะ อุเซ็ง

135. วารี น้อยจู

136. ทรรศิกา สิบทัศน์

137. สมปอง อินทนนท์

138. สุธิตา จะทีรัมย์

139. จิตติญา อุดมศักดิ์

140. ซูรีฮา อาโซ๊ะ

141. สุดารัตน์​ ใจเก่งดี​

142. ปณิตตา ปาลวัฒน์

143. จิราวรรณ ขำเกิด

144. รัชนก จันทร์ติ๊บ

145. รักชนก อุ่นประเสริฐ

146. วิภวานี ปิ่นสุวรรณ

147. ทวน ประกายแก้ว

148. ศิรินาถ ขำพิมาย

149. ชนาภาใจบุญ

150. ดวงมณี อิรุมรัมย์

151. รัชนก มากอุ้ย

152. ปราณี สงวนอักษร

153. อี​ซะ​ สุ​หลง

154. นูรไลลา เจะหามะ

155. เจ๊ะปูแว สะมะแอ

156. สุวิมล เดชาภิบาล

157. รอปีอ๊ะ มูซอ

158. อัญธิกา รักจุ้ย

159. นูรีฮัน ดาโอะ

160. จิราภรณ์ เอี่ยมศิริ

161. สุภาพร เทากระแสร์สินธุ์

162. จิราภรณ์​ เสาร์​ฟอง

163. ปารีด๊ะ. มีเด็น

164. ชลดา อยู่บำรุง

165. ซากีนะ หมะเด็น

166. ซานะ อูมามานิง

167. นารีฮา สีรอมา

168. เมรี่ นามมนตรี

169. เสาวนีย์ ศรีอุลิต

170. เจนจิรา ยังแก้ว

171. ไซตูน อูเซ็ง

172. อารยา พันรักษา

173. ณัฐณิชา หมากปาน

174. รัตนาภรณ์ เรืองฤทธิ์

175. วารุณี พงษ์ศรี

176. สุนารี แสงอรุณ

177. จันทร์จิรา มะอุเซ็น

178. อาภรณ์ สำแดงสาร

179. วนิดา อารีย์มิตร

180. อรอุมา ขาวแขก

181. นุรฮาซีลา เจะวาหลง

182. ธนิศา นะยอ

183. นุรฮาสีกีน เจะวาหลง

184. อรทัย วันรอด

185. มนัสชนก ภิญโญ

186. รูสมี เดอะ

187. รักษ์ศิกาญจน์ โต๊ะมะยิ

188. หฤทัย​ กังวลงาน

189. อรุณรัตน์ วงษ์ละออ

190. สุธิมา เพชรนาม

191. อ้อยใจ สุขใส

192. สุดารัตน์ สาระพงษ์

193. นางสาวอมิตา ผลเจริญ

194. แนน​ ทับห้าง

195. วานีซะห์ เจ๊ะและ

196. เจนจิรา หลักหนองบุ

197. อาริษา แวเย็ง

198. ณัฐมณ จิตราภิรมย์

199. อัศรีณาร์ มามะ

200. ชโรธร เครือพิมาย

201. ฐิติมา​ แซงเพชร

202. สุภาพร คล้ายน้อย

203. จารุวรรณ แก้วมนตรี

204. ธาริณี เขียวเนียม

205. จักรพรรณ ธรรมสวัสดิ์

206. ปัจจิมาภรณ์ สามี

207. สุนารี ประเสริฐศรี

208. ฤดีมาศ บางแดง

209. วริศรา ขยันจิตร์

210. ฐาปนี ภูสิทธิ์

211. ทัศนีย์ สงค์จันทร์

212. วิไล แซ่ม้า

213. สุดท้าย เหล่ารอด

214. ทิวาพร ไชยวุฒิ

215. สมนึก นาคสิงห์

216. สุนิษา งามดี

217. กาญจนา พุ่มเกษม

218. วรรณนิศา ปิ่นสุวรรณ์

219. นูรีดา มามะ

220. อรพรรณ พึ่งนา

221. รัตนา​ สุชิราภรณ์​

222. สาวลักษณ์ พึ่งสันเทียะ

223. เรณุกา คำศรีจันทร์

224. อิสริยาภรณ์ เขียวดำ

225. นันทิยา บุญทวี

226. มะซำซี สะอิ

227. อริศรา บุญทอง

228. อุไรวรรณ พังเเพร่

229. นุจรีย์ นงค์พรหมมา

230. ธิดารัตน์ วงษ์เพียะ

231. ชณิดา ญาติโพธิ์

232. รวิวรรณ ปกเกษ

233. สุนิสา ถนอม

234. ณัฐธิดา สมบูรณ์

235. อะฉ๊ะ ดำด้วง

236. เกศแก้ว นอบน้อม

237. อรณี แซ่ฮุ้น

238. วินัย ม่วงขาว

239. สิริลักษณ์ วงศ์กัทลีคาม

240. สิรินทรา จุรุทา

241. สาวิตรี ยียะมา

242. สุภาพร ทีฆะ

243. จีราภา ศรีคำสุข

244. สุติมา แก้วสุกแสง

245. กัญจนาพร ดื้อภูเขียว

246. วรัญญา บุญยัง

247. กิตติยา ธรรมวงค์

248. กนกวรรฌ ยารัมย์

249. ฑิภาพร คำม่วน

250. กัญญาพัชร หมีนหวัง

สรุปรายชื่อพิเศษคนได้รับนมผงจากเพจอีจัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 22 รายชื่อ

1. รัชนก บัวคำเกิด

2. ณิชกานต์ ศรีนาค

3. วิลาววัณย์ แก้วเจริญ

4. ภัทรติยา จันทสุข

5. นภศร สดไสย

6. สุทธิพร โยธี

7. ซูไฮดา สาอิ

8. สุนิษา โม้หมุน

9. สายฝน หลงเสลภูมิ

10. มณทิรา อินปา

11. อามีเนาะ มะแซ

12. ดารณี อุดม

13. นิภาพร โคกเคียน

14. รอฮานี แว

15. ศรีสุดา ดำเขียว

16. สุกัญญา อะสิพงษ์

17. ปวีณา ชอรี

18. เบญญาภา พรหมเสน

19. สุภาลักษณ์ ช้างมูบ

20. ฝาซีย๊ะ อาแซ

21. สุพัตรา บุญเศ

22. ธนารีย์ วุฒิยา

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 รายชื่อ

1. พรชัย ใจรัตน์

2. อวิภา นาแก้ว

3. นภาพร วุ่นอภัย

4. รจนา เหง้าสีหา

5. วิวัช คำแก้ว

6. ซู่ฮั่ว กังแฮ

7. ปริฉัตร เชิงฉลาด

8. ไพลิน เร่งเทียน

ใครที่ยังไม่มีรายชื่อ เราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ เวลา 19.00 น. แล้วพบกันค่ะ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co