โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 382 รายชื่อผู้โชคดี

โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 382 รายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อ คุณแม่ที่ได้รับนมใน โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64

ทีมแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 382 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกใน โครงการแม่นมอีจัน ในคอนเสป แม่ตกงานลูกอดนม

ซึ่งได้รับลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือกมาจากการลงทะเบียนของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เเละจากการลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน รวมเเล้ว 382 ท่าน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

1.รัชนี จันทศรี

2.ขอบฟ้า คำพินิจ

3.มาซีเตาะ เปาะเตะ

4.นภารัตน์ นพรัตน์

5.อรอนงค์ ราชซุยแสน

6.วณารี เคนภูเวียง

7.สุนิษา รัตโนสถ

8.รังสิมา สว่างงาม

9.สุดารัตน์ อ่อนศรี

10.ซารีย๊ะ เล๊ะนุ๊

11.ซูฮาดา สตอปา

12.รุ้งนภา ผลอุดม

13.พิมลภัส สันทัด

14.สุภาพร อินต๊ะจักร์

15.สิรินทรา สะเเก้ว

16.ไกรศรี ชินศรี

17.รุ่งศิริ มูลสาร

18.ชนิตา แซ่เขา

19.สุรางรัตน์ หลังหลี

20.กนกกาญจน์ พลรักษ์

21.ณิชาภัทร ปู่ยืน

22.อรณิชา อินทร์สูงเนิน

23.ณัชชา ฉิมสุวรรณ

24. กัลยา แซ่ด่าน

25.ธนาภรณ์ อินทจักร์

26.กิติยา มัชฉากิจ

27.อรทัย สิทธิสอน

28.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง

29.สมจิตร์ ศรีเที่ยง

30.สาวิตรี พิบูลย์

31.ซัมซีย๊ะ โส๊ะบ๊ะ

32.ปัญญาพร กล่ำมาศ

33.ศิริพรรณ เหลือแดง

34.ชไมพร วันชนะ

35.นิตยา ชนชะนิด

36.พัชรินทร์ ธัญญารักษ์

37.นวลปราง สาสีวัฒน์

38.ยีหย๊ะ สือนิ

39.โสดาวรรณ ธรรมจักร์

40.สโรชา ดาษดา

41.เนตรนภา เงินพจน์ด้วง

42.สุไฮลา สะการี

43.เภา ดวงนิล

44.วีรกานต์ รามเมือง

45.พิมพ์มาดา ปานอุดมลักษณ์

46.เสาวลักษณ์ สุจริต

47.พันทิพย์ แก้วพิลา

48.ภาวินี หมู่หาญ

49.จินตนา เกียรติไกรสิทธิ์

50.นวลนภา แสงสุข

51.ปรียา บัวแสง

52. นฤมล ภู่นุช

53.นิทัยวรรณ อุดม

54.เนตรนภา คณโฑเงิน

55.อัสมะ ดอเลาะ

56.พลิน ผลพฤกษ์

57.ลดาวัลย์ ดาผาวัน

58.จิลาพร ปราณี

59.สุนันทา เร็ดรอด

60.มญชุ์โศภิษ ประเสริฐสุขจินดา

61.เบญจวรรณ บุญประเสริฐ

62.พิมวดี กิ่งไธสง

63.สุริยา พลขันฑ์

64.อรวรรณ บุญทิพย์

65.วรรณี สายวารี

66.อาริยา วรรณขาม

67.สิริกร สืบหล้า

68.กนกพร พุ่มพวง

69.สุดารัตน์ ทองช่วย

70.อุนนดา สอาดเอี่ยม

71.บุณยานุช กลีหมื่นไวย

72.ญาณิศา จันกัน

73. ธัญญลักษณ์ ดวงขัน

74.หนึ่งฤดี ศรีรุ่ง

75.ชลธิชา ขวัญอ่อน

76.วราภรณ์ คำภานพย์

77.กัญญา จันทร์อ่วม

78.รุจิรา แสงโยจารย์

79.อามีเราะห์ เจ๊ะมิ

80.พิชญธิดา ไชยชาติ

81.ศิโรรัตน์ เวฬุวนารักษ์

82.ศิรินทิพย์ รอดฟัก

83.วิมล นามแสง

84.สุพรรณี ยีมะเตบ

85.อาทิตยา ป้อมสิงห์

86.อภิญญา นาคบาตร

87.อรนุช เพิ่มพิพัฒน์

88.วรารัตน์ แพนภูงา

89.สุภาภรณ์ โพธิ์ชัยโถ

90.นูรซาอารียะ มาลียา

91.รัญญา เพียรพิทักษ์

92.ณัฐพร โฮ้หนู

93.พัชรพร ธรรมลังกา

94.จุฑาทิพพ แสนสุข

95.เพ็ญนภา สุระเสียง

96.เมษยา ประทีป

97.แก้วอัปสร พิริยะสุทธิ์

98.สุนิสา เสาชะอม

99.อารียา จันที

100.อมรรัตน์ แซ่เจี่ย

101.อัสมาอ์ สาเล๊ะ

102.นิภาพร เอี่ยมพงษ์

103.จักรฤษณ์ จีนอินทร์

104.จารุวรรณ คงตาล

105.ปัทมา แสงอาวุธ

106.อรวี ใจดี

107.ชยภร พุ่มแฟง

108.กนกวรรณ เงียบสงัด

109.ไอยลดา จันทร์วงษา

110.อมรรัตน์ คำผาสุข

111.หทัยชนก ทรงกลิ่น

112.น้ำผึ้ง เจริญพร

113.ชลธิชา วะสูงเนิน

114.สุรีย์พร ตันทรา

115.อังศุมาลิน อินกกผึ้ง

116.อาตีกะห์ วาเย็ง

117.วรรณิสา ธานมาศ

118.กำไร โม่ทอง

119. เทวิกา เนียมหอม

120.นันทกานต์ สีมีคำ

121.กรรภิรมย์ สมมุติ

122.มุกรินทร์ บุญมาก

123.ปิยธิดา บริสุทธิ์

124.พรพิมล ขำเกตุ

125.ทัศวรรณ แก้วแช่ม

126.วันวษา มีมาตร

127.นิศากร บุณโยดม

128.นางไกรษร บุญอาจ

129.สุภาลักษณ์ ช้างมูบ

130.ศิริลักษณ์ ทองเที่ยง

131.วิสสุตา อินอ่อน

132.จิตติญา อุดมศักดิ์

133.จีรวรรณ พึ่งโค

134.สมจิตร จันทร์งาม

135.วาสนา สีม่วง

136.นพรัตน์ นามกอง

137.เดือนเพ็ญ สวยไทยสง

138.จิรารัตน์ แป้นประเสริฐ

139.บุญรอด กิตตะโคต

140.อาอีเสาะ อุเซ็ง

141.เจนนิษา เทียบภา

142.รุสนานิง ปีเย๊าะ

143. สุนิสา ป้องกัน

144.นัฐชฎากร ไตรยวงค์

145.สุธาวี ตุลีกร

146.ทัศนีย์ พลอยครุธ

147.ปวีณา ติงวัน

148.อารยา ศิริพรไพโรจน์

149.ณฐมล เนียมโพธิ์

150.อัญชัน ยินดี

151.วรรณี เครือโสบ

152.อริสา แก้วกัณหา

153.นูรไอนี ดอเล๊าะ

154.จิรัดดา ศรีละมุล

155.จริยา มะสีผา

156.ชัญญานุช ชูสุข

157.วันนิตา เจ๊ะเมาะ

158.ศิวกานต์ เพ็งเหล็ง

159.พาอีซะ สุหลง

160.สุภาภรณ์ คลังแก้ว

161.ศิริลักษณ์ ชัยวงศ์

162.ศิรินทรา สีดาวเรือง

163.มูนีเราะห์ สะมะแอ

164. พาตีเม๊าะ อูเซ็ง

165.ยามีละห์ มะเซง

166.กุลนัฐ แก้วนุ่น

167.ต่วนนุรมี วาบา

168.ซากียะ สาและ

169.ทิพรดา แก้วณรงค์

170.สายฝน อ้นบุตร

171.อาภัสรา คลองรั้ว

172.พรรณวินา เวียงยิ่ง

173.กัญธิดา สุกใส

174.กฤติยา โสชะฎา

175. อาภัสรา เกื้อประพันธ์

176.รัตติยา วาหะรักษ์

177.กรเกษ ศิริพันธ์

178.เสาวนีย์ ศรีอุลิต

179.สุภาวดี ศรีเรือง

180.ฐิตาพร เพชรแก้ว

181.ธนกานต์ ภู่บุตร

182.ธนัญญา ทองหล่อ

183.สายธาร ทานุกรม

184.ซีนะห์ ตาเห

185.อาฮีเสาะ กาเดร์

186.วนิดา จินดารัตน์

187.สีตีคอลีเยาะ หามิ

188.ฮานีซะห์ สะนิ

189.นิลาวัลย์ หนูจร

190.เรืองยศ เขียวสวะ

191.อรัญญา ก้อนศรีษะ

192.จิราภรณ์ เสาร์ฟอง

193.รุจิกร พุ่มเกิด

194.สุภาพร สายบุญสา

195.อรฐิชา แย้มไฝ่

196.นรากรณ์ รดทะยงค์

197.คออีซะ เจะมูดอ

198.สุรียานา ยะปา

199.กุสุมา ศึกสงคราม

200.มาเรียม ดรอแม

รายชื่อยังไม่หมดนะคะ ต้องขอบพระคุณ #สังคมอีจัน ที่ทำให้เกิด โครงการแม่นมอีจัน ขึ้นมา เราได้ร่วมกันดำเนินการกับ มูลนิธิปวีณา จะรีบจัดส่งให้คุณแม่ตามรายชื่อทุกวัน รอหน่อยนะคะ

201.ปราณี งามขุนทด

202.กฤษณา สวนน้อย

203.สุดารัตน์ ทองช่วย

204.ปติณญา ด่านระงับ

205.วันเพ็ญ ขาวอุ่น

206.อรวรรณ บุญทิพย์

207.นวดี นนทะพันธ์

208.อรอุมา สีโนรัตน์

209.ลีลาวดี ประเสริฐแท่น

210.อรพรรณ เพ็ชร์ดำ

211.จีซมี จะแหน

212.หทัยชนก หงษ์ทอง

213.มัทนา คงรักษา

214.ทิพย์ยุพา สีลาปาว

215. พัชรี เบ็ญจินดา

216.อมรวรรณ วงษ์วาลย์

217.ศิริรัตน์ สิงห์นาง

218.กานดา ฉิ้นฉ้อง

219.ประนิดา บุญดก

220.ระพีพรรณ อู่วิเชียร

221.บุญญานุช จวงเติม

222.อุทุมพร พรแจ่มใส

223.วัชราภรณ์ น้อยโดด

224.นารีนาท เห็มภูมิ

225.กชพร นุชงาม

226.ชมภูนุช ชำนาญไพร

227. กามีนีย์ ดือมะ

228.ซาฟีรา ดาราแม

229.จิรวรรณ โชติมณี

230.สุภาวดี ศรีหาวัด

231.เพชรัตน์ บุญสาริการ

232.อารีสา บ่อเตย

233.รัตนาวดี ก่อนสาย

234.มารีแย เจ๊ะอาลี

235.รัตนา บุญมี

236.ศิริตรา พรหมเสน

237.มณี กฤษวดี

238.วรลักษณ์ ชดพรหมราช

239.พิณลภัทร ตรุษกรานต์

240.สกุลเกตุ นาหนองแก้ว

241.เบญจมาศ จันทร์เทศ

242.กนกรัชต์ แพงชาติ

243.วันเพ็ญ แสงคง

244.ทัศนีย์ แสนเสาร์

245.เครือวัลย์ ศิลปะสาท

246.วันเพ็ญ ชินวงค์

247.ดอกอ้อ นาคบุรี

248.ศักดิ์ดา ดวงใจ

249.ช่อทิพย์ จันทร์ชื่น

250.กิตติมา อร่ามเมือง

สำหรับรายชื่อคุณเเม่ที่ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิปวีณา ในรอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเราเลื่อนมาประกาศผลวันนี้ มีจำนวน 21 รายชื่อ ได้แก่

1. บัญชา พลายทวี

2.มะลิวัลย์ เนียมสดใส

3.พรพรรณ รุ่งสว่าง

4.ปรวรรณ จินโณรส

5.สมพิศ เกษประทุม

6.นิยม สุขเจริญ

7. วิไล โคตรศรีวงษ์

8. นิตยา คงประดิษฐ์

9.จุฬาลักษณ์ แก้วน้อย

10.นิตยา พูลประสาท

11. รมณี แสงโรจน์

12.ลัดดา พรรณนา

13.ชลดา ไชยประสพ

14. ธนบดี ศิริชัยรัตนบดี

15. หนึ่งฤทัย ศักดิ์เอี่ยม

16.ฐิติรัตน์ ปันแก้ว

17. สาลิตา ลาเต๊ะ

18.สุธาทิพย ฟองมาตย์

19.สุมาลี อุทัยกรณ์

20.สุวิมล บุญประเสริฐ

21.นภาพร จืดเกร็ด

รายชื่อผู้ที่ได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 23 รายชื่อ ได้เเก่

1.พินประภา เสตสิงห์

2 .สิรินยา เหล่าพร

3.วิภาวรรณ ศรีทอง

4.บุษยมาส ทิ้งแสน

5.เย็นฤดี อุทัยแสง

6.อารีวรรณ บุญแสง

7.ชญาภา เถื่อนพิทักษ์

8.วรรณิศา สุขยา

9.สลิลทิพย์ ท่าหาด

10.กฤษณา ไตรยศ

11.วาสนา สาหมัด

12.พรพิมล ดาวันดี

13.มณฑา สังฆฤทธิ์

14.พิมลดาว์ อารมณ์

15.วิรมยา บุตราช

16.กมลพร เวชดามา

17.สนอง ทับสมบัติ

18.อลิชา ภมรพล

19.วีรวรรณ ศิลปกิจ

20.นิภา บรรเทิงใจ

21.สุดาพร อ่อนฤทธิ์

22.อัจฉรา ภาคแก้ว

23.วิไลลักษณ์ อภิไพบูลย์

รายชื่อพิเศษที่ ทีมเเม่นมอีจัน อ่านข้อมูลเเล้ว รู้สึกประทับใจ รอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 43 รายชื่อได้แก่

1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ปราบโรค

2. สุกานดา จิตรหลัง

3. จันทร์หอม สีคราม

4. จุฑารัตน์ ราชพิทักษ์

5. ดลนภา ไชยบุญตา

6. ดุสิดา สีริศีละลาย

7. กุสตรี วีสูงเนิน

8. วรวิทย์ อักษรสระน้อย

9. จิรารัชต์ จันทร์เปล่ง

10. ปารวี คำงาม

11. สุภาวรรณ ใสสด

12. ทิพจันทร์ ทองทับ

13. ธนภัทร สิงหะ

14. น.ส อานีซะ แมฮอดำ

15. นูรีซา เจะแว

16. มาติกา เมฆมล

17. น้ำฝน บูสมัน โทร

18. จันจรี ชลธี

19. ปริตา พิกุล

20. ภาคิณ คำตื้อ

21. ฮุซณาย์ มะรง

22. น.ส.ภาวิณี. สายแก้ว

23. น.ส.เกตสุดา แสงเมือง

24. กัลยวรรธน์ สร้างน้อย

25. วราลักษณ์ สามารถ

26. วราภร ชายเขาทอง

27. รุ่งนภา ปะลุวันรัมย์

28. จินตพร ภิลารัตน์

29. สุพัตตรา พันธุ์ทวี

30. นิทัยวรรณ อุดม

31. สุนิษา ลุนดี

32. วรรณา คุ้มเมือง

33. อริสา โอราราช

34. ละอองดาว ยอดทอง

35. จันทร์จุรี มะโรงสี

36. อุทัยวรรณ ผลจันทร์

37. อภิสรา พุทธโธ

38. นส.ศิริลักษณ์ จุลานนท์

39. น.ส.ชลธิชา พรมจรรย์

40. วิไล เอี่ยมเอม

41. วาสนา นุชนนท์

42. ประภารัตน์ หีตหนู

43. พิมพ์นิการ์ กุลวราสิริ

รายชื่อพิเศษที่ ทีมเเม่นมอีจัน อ่านข้อมูลเเล้ว รู้สึกประทับใจ รอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 45 รายชื่อได้แก่

1.จันทร์ทิพย์ จันทร์วงค์แก้ว

2.น้ำฝน ภู่ทับทิม

3.เพชรไพลิน แรงหาญ

4.อัปศร สุพร

5. ศรีสุดา ดำเขียว

6.วงจันทร์ พานสกุล

7.จารุวรรณ จันทร์ขำ

8.วิยะดา การช่วง

9.ณัฐริกา ใจภักดี

10.ฟ้า วิสะ

11. เสาวนีย์ สีโม้

12..สุภารัตน์ คำพี

13.อรอนงค์ นบนอบ

14.มาริษา เตียมไธสง

15.ยุพา โพธิน

16.ลัดดา คลังนาค

17.แวนูรีซา ดายอคาลี

18.สุกานดา จิตรหลัง

19.วันวิสา ขอนเพชร

20.ชดารัตน์ สิทธิศักดิ์

21.สุนันทา จันปา

22.นฤนาถ เจริญยิ่ง

23.พุทธา พุทธวงษ์

24.นิแวอาแซ ซาบา

25.อาทิตยา เริงสมุทร์

26.ป่วน เยียดยัด

27.แพรวพรรณ ชูศิลป์

28.อรพรรณ หลองทุ่ง

29.สุนันทา ผาระการ

30.นฤมล ใหม่ปุ้ย

31.พรชิตา บุญฤทธิ์

32.จินตนา แก้วมาเมือง

33.สุรีฉาย กอพลูกลาง

34.รสสุคนธ์ สาริสี

35.นพรัตน์ นามกอง

36.วรารัตน์ แพนภูงา

37.พัชรินทร์ เนื่องอุดม

38.สุพรรณิกา มณีล้ำ

39.พนิดา กุลเรือน

40.นูรีซัน มามะ

41.พัชรี สงเคราะห์

42.ทัศนีย์ สงค์จันทร์

43.นุชดีนา นารีเปน

44.สมคิด กาดขุนทด

45.นิศิตา เพ็ชรสายออ

ใครที่ยังไม่มีรายชื่อ เราจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ เวลา 19.00 น. แล้วพบกันค่ะ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co