โฆษกรัฐบาล เผย ผลประเมินความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวม 81.25 คะแนน

โฆษกรัฐบาล เผย ผลประเมินความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวม 81.25 คะแนน

โฆษกรัฐบาล เผย ผลการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ใน หน่วยงานภาครัฐ พบ คะแนน เฉลี่ยในภาพรวม 81.25 สูงกว่าปีที่ผ่านมา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งการประเมิน ITA เป็นแนวนโยบายสำคัญในการป้องกันการทุจริต ที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และเป็นกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้ถูกกำหนดเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ในปี 2565 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 64 ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ ซึ่งมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศเท่ากับ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน และมีจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ 4,146 หน่วยงาน หรือร้อยละ 49.95 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.76 ซึ่งในปีนี้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ได้เข้าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับค่อนข้างสูง โดยอยู่ที่ระดับ A ถึงร้อยละ 26.22 ทั้งนี้ การประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการตื่นตัวต่อประเด็นการต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางปิดจุดอ่อนกระบวนการทุจริต ที่ผ่านมามีกระบวนการ “สมยอม” ทั้งผู้รับและผู้ให้ โดยปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดต้องร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งสมาคมภาคเอกชน ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมการให้ข้อมูลที่โปร่งใสด้วย และย้ำว่า การปราบปรามการทุจริต เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไม่ว่าคนรวยคนจน หากทำผิดต้องติดคุก

คลิปอีจันแนะนำ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คอลหาจันแต่ต้นปี!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co