โฆษก ตร. วอน เล่นสงกรานต์ ต้องอยู่ในภายคำสั่ง ศบค.

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วอนประชาชน เล่นสงกรานต์ ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
โฆษก ตร. วอน เล่นสงกรานต์ ต้องอยู่ในภายคำสั่ง ศบค.

เล่นสงกรานต์ ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีโทษ!

(13 เม.ย.65) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปี จากสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน การจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ยังมีความเสี่ยง ศบค. ได้มีมติอนุญาตให้พื้นที่ที่มีการควบคุมสามารถจัดงานสงกรานต์ได้ แต่เป็นการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดได้มีรายละเอียดของ “มาตรการป้องกันโควิด-19” ที่ต่างกับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสถานะพื้นที่ควบคุมโควิด

โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้ง และกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม รวมถึงห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัดตามขนาดของสถานที่ หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐาน ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ห้ามการเล่นน้ำ เล่นปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมพื้นที่สาธารณะในข้อนี้ ไม่รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประกาศนี้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ เช่น การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถดำเนินการได้

โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรม ต้องขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี และดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่ทางราชการกำหนด ยกเว้นการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ ศบค.กำหนด สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย เป็นต้น

โฆษก ตร. เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คลิปอีจันแนะนำ
พระเมาเหล้า ผิดตรงไหน ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.