โอนแล้ว วันนี้ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนแล้ว วันนี้ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2564
โอนแล้ว วันนี้ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2564

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • เงินออกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / (600 บาทต่อเดือน)

  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,030,320 ราย

  • เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

เงินอุดหนุนเด็ก ออกวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่...

Posted by จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ on Friday, February 5, 2021

ทั้งนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับครอบครัวรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี และมีเด็กแรกเกิดอายุไม่ถึง 6 ขวบอยู่ในความดูแล โดยสามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้เดือนละ 600 บาท ต่อ เด็ก 1 คน นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 6 ขวบ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
-ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
-เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

สถานที่รับลงทะเบียน
กรุงเทพมหานคร
-ณ สำนักงานเขต

เมืองพัทยา
ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับร้องสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย, ออมสิน หรือธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
7.ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
8.สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 02-651-6534 หรือ email : csginfo@dcy.go.th

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co