ไทยคู่ฟ้า แนะ จัดม็อบแบบถูกกฎหมาย

ไทยคู่ฟ้า แนะ จัดม็อบแบบถูกกฎหมาย

ช่วงนี้ชี้แนะ! ไทยคู่ฟ้า แนะนำวิธีจัดกิจกรรม ม็อบ ให้ถูกกฎหมาย ให้แจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง หรือ แจ้งทางโทรสาร หรือ แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทำตามผิดกฎหมายทันที

แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุม โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการชุมนุม โดยเนื้อหาระบุว่า

“ How to แจ้งชุมนุมอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย?

“ม็อบ” หรือเรียกแบบทางการว่า “การชุมนุมสาธารณะ” ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนทำได้ และมีกฎหมายรองรับ นั่นคือ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยการจัดการชุมนุมจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้ง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.การชุมนุมฯ

• ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ

• ให้แจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

• ให้แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง หรือ แจ้งทางโทรสาร หรือ แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ภาพจาก : แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า

เมื่อหัวหน้าสถานีตำรวจได้รับแจ้งแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุปสาระสำคัญให้ผู้แจ้งทราบภายใน 24 ชั่วโมง และอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมได้ แต่หากมีคำสั่งห้ามชุมนุม ผู้แจ้งสามารถอุทธรณ์ได้

ภาพจาก : แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า

ถ้าผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันเวลา ก็สามารถขอผ่อนผันก่อนเริ่มการชุมนุม โดยยื่นคำขอผ่อนผันและแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาลกรณีชุมนุมใน กทม. หรือต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรณีชุมนุมในจังหวัดอื่น

วิธีแจ้งจะต้องแจ้งเป็นหนังสือโดยตรงต่อผู้บังคับการตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอผ่อนผันทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และหากมีคำสั่งห้ามชุมนุม ผู้แจ้งก็สามารถอุทธรณ์ได้เช่นกัน

สุดท้ายถ้าผู้ที่ประสงค์จัดการชุมนุมไม่แจ้งจัดการชุมนุม ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่มา : พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และคู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ ”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co