สภาลงมติ ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับ ลูกหนี้ กยศ.

เฮลั่น สภาลงมติ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
สภาลงมติ ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับ ลูกหนี้ กยศ.

วันที่ 14 ก.ย.65 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ....

ภายหลังจากพิจารณาและลงมติรายมาตราในวาระที่ 2 ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เริ่มจากมาตรา 17 ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรา 44 ว่าด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าปรับผิดนัดชำระ

โดยมีผู้แปรญัตติสงวนความเห็นไว้จำนวน 8 ฉบับ ก่อนจะมีผู้ถอนญัตติออกไป 4 ฉบับ เหลือ 4 ฉบับ คือ

เสนอให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ

เสนอให้คิดดอกเบี้ย 1%ต่อปี

เสนอให้เก็บดอกเบี้ยที่ 2%ต่อปี

เสนอให้คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยมีเงือนไข ต้องผ่อนชำระเงินกู้ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องชำระเงินภายใน 30 ปี

โดยผลการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยกับ ข้อเสนอให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับผิดนัดชำระ

ด้วยเสียง 218 ต่อ 109 เสียง

จากนั้น มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กยศ. ที่เหลือต่อ ซึ่งเสียงข้างมากเห็นด้วยกับกรรมาธิการรวม ซึ่งในมาตรา 24 สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแก้ไขเพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังต่อผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้บังคับใช้

สรุป อย่างเข้าใจง่าย คือ สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.กยศ. ให้การกู้ยืม ปลอดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับ และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยมีผลกับผู้กู้ ก่อนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้บังคับใช้ด้วย

คลิปแนะนำอีจัน
โอเค ครับเชฟ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co