เตรียมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อเดือน 3,000 บาท จริงหรือ?

ผส.แจ้งข่าวปลอม! อนุมัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับตรวจสอบเเล้ว
เตรียมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อเดือน 3,000 บาท จริงหรือ?

จากที่มีการแจ้งข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็น อนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นความจริงหรือไม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center Thailand ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผส.) พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ!

ขอบคุณเจ้าของภาพ

จากกรณีที่มีผู้โพสต์โดยจับใจความได้ว่า อนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

– อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน

– อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน

– อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน

– อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

1. สัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

– ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

– ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

จากข่าวนี้ที่แชร์ต่อกันทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและหลงเชื่อข่าวอย่างง่ายดาย สรุปก็คือ ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยมีตั้งแต่อัตรา 600 บาท 700 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท/คน/เดือน ตามแต่ละช่วงอายุ

ก่อนแชร์ข่าวอย่าลืมเช็กก่อนนะคะ เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336 ค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
เปิดใจฮีโร่ นาทีชีวิต ช่วยสาวหมดสติบนเครื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co