กรุงไทยจัดให้ อบรมเสริม-สร้าง วินัยการเงิน ให้พี่น้อง จ.ฉะเชิงเทรา!

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าจัดอบรม ความรู้และวินัยการเงิน เสริมภูมิคุ้มกันให้พี่น้อง จ.ฉะเชิงเทรา รู้เท่าทัน ภัยร้ายทางการเงิน
กรุงไทยจัดให้ อบรมเสริม-สร้าง วินัยการเงิน ให้พี่น้อง จ.ฉะเชิงเทรา!

กรุงไทยจัดใหญ่ จัดให้ เปิดอบรมความรู้และวินัยการเงิน เสริมภูมิคุ้มกัน ให้พี่น้อง จ.ฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน  โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชน โดยนำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ผ่านการดำเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การตลาด และความรู้ทางการเงิน

ล่าสุด ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) แก่คนในชุมชนบ้านคลองมะหาดและชุมชนบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชุมชนที่ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ เข้าไปพัฒนา เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างยั่งยืน  โดยธนาคารเสริมสร้างองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รายรับรายจ่าย ผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้คนไทย เห็นความสำคัญเรื่องการออม การมีวินัยทางการเงิน ที่จะส่งผลดีต่อภาพรวมการพัฒนาประเทศต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co