ชวนถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความเจริญงอกงามในชีวิต

ชวนถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความเจริญงอกงามในชีวิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.
ชวนถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความเจริญงอกงามในชีวิต

งานสร้างบุญสร้างกุศลค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร (สนามหลวง)

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ...ถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ถวายผ้าห่ม เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 2 อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา เป็นหน่อ ที่แยกมาจากต้นโพธิ์ต้นแรกเมื่อ 2500 ปีที่พุทธคยา โดยทรงอัญเชิญมาปลูกไว้ ณ พระวิหารน้อย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร (สนามหลวง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ที่เคารพนับถือของชาวพุทธฯ
ชวนถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ สร้างความเจริญงอกงามในชีวิต

พระอาจารย์ภูริปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนามหาธาตุพุทธวิหาร สาขาของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร กล่าวถึงเหตุผลที่เราควรต้องถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระมหาเจดีย์ เป็นทั้งบริโภคเจดีย์ อุเทสิกเจดีย์ คือเป็นที่ระลึก กระตุ้นเตือนสติให้มีความนอบน้อมสำรวม ยำเกรงในพระรัตนตรัย ในพระคุณอันดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่เบื้องหน้าไม่ต่างจากครั้งพุทธกาล ผลบุญย่อมไม่ต่างกัน

ในพระวินัยปิฎกก็มีข้อวัตรสำหรับเรือนโพธิ์เรือนเจดีย์ เรียกว่าโพธิควัตร เจดีย์ควัตร เป็นข้อวัตรปฏิบัติเวลาเข้าสู่ลานโพธิ์ ลานเจดีย์ พึงถอดรองเท้าสำรวมกายเข้าไปยังลานโพธิ์ ปัดกวาดลานวิหาร ระลึกถึงพุทธานุสติด้วยใจโสมนัทยินดี ประคองอัญชลีประทักษิณ บูชาด้วยดอกไม้ ของหอม ประทีป โคมไฟ  ฯลฯ เป็นมิสบูชาและปฏิบัติบูชา

การอธิษฐานในพุทธศาสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อบนบาน ร้องขอผีสางเทวดา แต่เป็นสัมมาปฏิปทา คือการตั้งจิตปรารถนาออกจากวัฎะทุกข์ เพียรระลึกคุณอันดี ระลึกพระธรรมที่เป็นเหตุแห่งความสำเร็จ มีอิทธิบาท 4 บารมี 10 โพธิปักชินธรรม 37 อันเป็นธรรมฝ่ายตรัสรู้ให้ยังจิตให้เลื่อมใสเบิกบานในพระรัตนตรัยทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม แล้วอธิษฐาน อิทังเมปุญยัง นิพพานนะ ปัจจะโยโหนตุ ด้วยบุญนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นเหตุปัจจัยต่อพระนิพพานเทอญฯ

พระอาจารย์ภูริปัญโญ อธิบายว่าทำไมต้องบูชาด้วยผ้า เนื่องจากในอุปทานสูตร มีการกล่าวอานิสงค์ของการบูชาพระศรีมหาโพธิ์ และสถูปเจดีย์ไว้มากมาย ด้วยสิ่งของอามิสบูชา มีดอกไม้ชนิดต่างๆ อัญมณี แก้ว ไพฑูรย์ มุกดา เงิน ทอง ผ้าหลากสี น้ำดื่ม ประทีป ของหอม ฯลฯ หรือแม้แต่ถวายแรงกำลังเป็นพุทธบูชา การกวาดลานเจดีย์ ถอนหญ้า ประดับลานโพธิ์ การสาธยายมนต์ ฯลฯ

การบูชาผ้าห่มสีทองผืนยาว ต้องใช้คนหลายคนในการช่วยกันร่วมจับถือ ประคอง ชักชวน และเวลานาน  หมายความว่ากุศลจิตก็เกิดยาวนานด้วย

ส่วนอนิสงค์การถวายผ้าพระพุทธเจ้า มีความเจริญงอกงามในชีวิต เป็นเหตุให้ไม่ลำบากในปัจจัย 4 เครื่องนุ่งห่ม ไม่ลำบากในอากาศหนาวร้อน แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นเหตุปฏิบัติธรรมสะดวก ผูกใจไว้กับพระพุทธศาสนา พึงหวังสุคติสวรรค์ได้ ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ ได้พบพุทธศาสนาเข้าถึงพระนิพพาน และเป็นการต่ออายุศาสนา รักษาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์

เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาพระรัตนตรัย ด้วยเครื่องบูชาอันประณีต ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บูชาเกิดสติ ปัญญาและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

วันที่อาทิตย์ที่ 9 เมษายนนี้ มาร่วมกันถวายผ้าห่มถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ด้วยกันนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co