รัฐบาล รับข้อสังเกตจากสภา ปรับกม. กระท่อม พร้อมเร่งขยายพันธุ์แจก

รัฐบาล รับข้อสังเกต จากสภาในแนวทางจัดการกระท่อม เพื่อปรับกฎหมาย ขณะที่ ก.เกษตร เร่งขยายพันธุ์แจกเกษตรกร
รัฐบาล รับข้อสังเกตจากสภา ปรับกม. กระท่อม พร้อมเร่งขยายพันธุ์แจก

รัฐบาลรับข้อสังเกตสภาฯ แนวทางจัดการพืชกระท่อม กระทรวงเกษตรเร่งขยายพันธุ์แจกเกษตรกร

วันนี้ (1 ส.ค. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูกพืชกระท่อม การขายและการนำเข้า หรือการส่งออกใบกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตจากคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบที่จะรับไปพิจารณาต่อไปเพื่อให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม

กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อสังเกตดังกล่าว และนำไปพิจารณาร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนำกลับมาเสนอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อสังเกต อาทิ

1.กระทรวงสาธารณสุขควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอางเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

2.รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมในทุกมิติโดยเฉพาะมิติประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน

3.สนับสนุนการส่งออกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนผู้เพราะปลูกพืชกระท่อม ผู้ค้าใบกระท่อม และอุตสาหกรรมพืชกระท่อมในประเทศ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ห้าปีแรก

4.กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขาย วิธีการห้ามขาย หรือการห้ามขายในลักษณะอื่น

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ ขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่เกษตรกร ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต ในส่วนของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลส่งเสริมการสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) ในใบกระท่อมเพื่อมาใช้ประโยชน์ทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอื่นๆ เช่น ต้านโรคซึมเศร้า บรรเทาอาการพาร์กินสัน เป็นต้น มั่นใจได้ว่า พืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศอย่างแน่นอน

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ กระทรวงน้องใหม่ ทำอะไรมากกว่าที่คิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co