รู้ให้ชัด เปิด ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เข้าใจข้อควรปฏิบัติและ บทลงโทษ

รู้ให้ชัด เปิด ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เข้าใจข้อควรปฏิบัติ ขายต้องขออนุญาตฝ่าฝืนระวังโทษหนัก
รู้ให้ชัด เปิด ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เข้าใจข้อควรปฏิบัติและ บทลงโทษ

เปิดร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กำหนดให้ปลูกในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 10 ต้นเป็น 15 ต้น ต้องจดแจ้ง ส่วนใช้ประโยชน์เส้นใยในครัวเรือน ปลูกได้ 5 ไร่ ทำธุรกิจปลูก ผลิต สกัด ขาย ต้องขออนุญาต เผยคุณสมบัติผู้ขอ นำเข้าไม่ขออนุญาตคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 5 แสน ห้ามโฆษณาออนไลน์ ห้ามขายผ่านตู้ กำหนดพื้นที่ห้ามสูบ ห้ามมึนเมากัญชาขับรถ ฝ่าฝืนโทษคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน

ทางด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … กล่าวถึงรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ประยุกต์จาก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งสาระสำคัญ คือ มาตรา 4 กำหนดให้แยกกฎหมายเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงออกจากกัน วัดจากปริมาณสาร THC ตามคณะกรรมการกัญชากัญชงกำหนด เช่น THC ไม่เกิน 1% ของช่อดอกเรียกกัญชง หากเกิน 1% เรียกกัญชา จะมีระดับการควบคุมต่างกัน ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวมีรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่ง 16 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ทั้งด้านกฎหมาย เกษตรและพันธุ์พืช ตลาด คุ้มครองผู้บริโภค ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยพัฒนาสมุนไพร

โดยการปลูกในครัวเรือน มาตรา 18 วรรค 1 ระบุว่า ผู้ใดประสงค์เพาะปลูกกัญชา กัญชงใช้ประโยชน์ในครัวเรือน กมธ.ได้เปลี่ยนตามความเห็นตามประชาชนว่า 10 ต้นไม่พอ จึงกำหนดที่ 15 ต้น และต้องจดแจ้ง ซึ่งจะจดแจ้งแล้วเสร็จใน 1 วัน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนใครจะปลูกกัญชงเพื่อเอาประโยชน์จากเส้นใยและใช้ในครัวเรือน ให้ปลูกไม่เกินครัวเรือนละ 5 ไร่ และต้องจดแจ้ง โดยย้ำว่าต้องไม่มีการขาย

ส่วนอีกกลุ่มที่จดแจ้งได้ คือ สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน หน่วยงานของรัฐ ในกำกับของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหมอพื้นบ้านที่รับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง สามารถปลูกเพื่อปรุงยาเฉพาะรายให้ผู้ป่วยได้ไม่ต้องขออนุญาต

สำหรับการทำธุรกิจ มาตรา 15 กำหนดให้ต้องขออนุญาตทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเพาะปลูก ผลิต สกัด ขาย แปรรูป หากไม่ขออนุญาตมีโทษหนัก โดยรายเล็กไม่เกิน 5 ไร่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนรายใหญ่เกิน 5 ไร่ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากนำเข้าไม่ขออนุญาต มีโทษหนักเพราะทำลายชาติ เสนอโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งนี้ผู้ขออนุญาต บุคคลธรรมดาเพื่อทำธุรกิจ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ยกเว้นผู้ทำความผิดตามที่กฎหมายห้าม กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลไทย และคนไทยเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ส่วนวิสาหกิจ บุคคลผู้ดำเนินการแทนก็ต้องสัญชาติไทยอยู่ในไทย แปลว่าเราไม่ให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง 100% คนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและเป็นกิจการของคนไทย

นอกจากนี้ เรื่องการขาย โฆษณาออนไลน์ มาตรา 28 กำหนดเรื่องช่อดอก ยางกัญชา สารสกัด เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบกัญชา ห้ามโฆษณา มาตรา 37/1 ห้ามใช้เครื่องขาย กดตู้ทำไม่ได้ การขายออนไลน์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท นอกจากนี้ยังกำหนดพื้นที่ห้ามขาย เช่น วัด ศาสนาสถาน สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี เว้นกรณีสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา เช่น ในโรงเรียนเด็กประถม มัธยม หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

นายปานเทพกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพื้นที่ห้ามและควบคุมการสูบกัญชา เช่น ห้ามสูบที่วัด ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ยกเว้นเพื่อผู้ป่วยและจำเป็นต้องใช้โดยการอนุญาตของแพทย์ สถานที่ราชการ (เว้นสถานที่พักส่วนบุคคล) สถานศึกษา ยกเว้นการเรียนการสอนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนเรื่องกัญชากัญชงสารสกัด ห้ามสูบสถานบริการเชื้อเพลิง สวนสาธารณะที่รัฐจัดให้ และสถานที่สาธารณะ ไม่เหมือนบุหรี่ ซื้อไปสูบข้างนอกเลย สถานที่สาธารณะร้านอาหาร ยานพาหนะ หรือสถานที่ตามรัฐมนตรีประกาศกำหนด

“ถ้าจะจัดพื้นที่สูบ รัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการประกาศกำหนดเขตสถานที่สูบกัญชา ตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นกฎกระทรวง เพราะในต่างประเทศมีการสูบเพื่อทางการแพทย์ เช่น ใช้ CBD ลดการอักเสบ ผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์บำบัดยาเสพติดประเภทอื่นที่ร้ายแรง คืออนุญาตได้แต่ต้องผ่านคนเยอะมาก”

นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 37/3ก ห้ามผู้ใดจูง ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือขืนใจด้วยประการอื่นให้ผู้อื่นบริโภคหรือใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัด เช่น ใช้กัญชาในบราวนีให้ใครไม่รู้รับประทานโดยไม่บอก แล้วเกิดอาการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี มีมาตรา 37/5 ห้ามผู้ใดขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมากัญชา กัญชง สารสกัด อาหารที่มีกัญชา ถ้ามึนเมาขับรถจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

คลิปแนะนำอีจัน
หลุดพ้น ชีวิตทรมาน ทรมานแม่หวังสมบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co