ราชกิจจาฯ ขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ “วาฬบรูด้า” อายุ 3,380 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ “วาฬบรูด้า” อายุ 3,380 ปี หลังค้นพบที่อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2563
ราชกิจจาฯ ขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ “วาฬบรูด้า” อายุ 3,380 ปี

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมทรัพยากรธรณีเมื่อ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลงนามโดย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ของวาฬ “บาลีนอพเทอรา อีดีไน” (Balaenoptera edeni) ชื่อสามัญ Bryde's whale (วาฬบรูด้า) อายุ โฮโลซีนตอนปลาย 3,380 ± 30 ปี จำนวน 141 ชิ้นตัวอย่าง

โดยมีสถานที่พบ คือ บ้านคลองหลวง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง นายจิตติ วัฒนสินธุ์ ค้นพบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เจ้าของ/หรือผู้ครอบครอง บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบให้กับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อนำไปศึกษาวิจัย โดยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/264/t_0016.pdf

คลิปอีจันแนะนำ
หวิดวางมวย ชูวิทย์ - สันธนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co