ไขข้อสงสัย เด็กตกท่อเจาะบาดาล ใครต้องรับผิดชอบบ้าง?

กรณีเด็กหญิงวัย 1 ขวบตกท่อเจาะบาดาลกลับรอดปาฏิหาริย์ ล้วนเป็นเรื่องที่ชวนสะเทือนอารมณ์ ทำให้ยังคงมีข้อสงสัยถึงความรับผิดชอบ มาไขให้รู้ว่ากฎหมายจะเอาผิดกับใครได้บ้าง ? ทำความเข้าใจไปกับทนายเจมส์
ไขข้อสงสัย เด็กตกท่อเจาะบาดาล ใครต้องรับผิดชอบบ้าง?

จากเหตุการณ์เฉียดชีวิต เด็ก 1 ขวบ ตกท่อเจาะบาดาลแล้วรอดปาฏิหาริย์ ซึ่งจันได้มีโอกาสปรึกษาในแง้กฎหมาย กับทนายเจมส์ ถึงข้อสงสัย เรื่องนี้ ใครต้องรับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดไทม์ไลน์ 19 ชั่วโมง เด็กหญิง 1 ขวบ 7 เดือน ตกท่อ รอดปาฏิหาริย์
ไขข้อสงสัย เด็กตกท่อเจาะบาดาล ใครต้องรับผิดชอบบ้าง?

ทนายเจมส์ ให้ข้อมูลว่า

ด้วยประมาทของพ่อแม่เด็ก ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอปล่อยให้เด็กอายุ 1 ปี ออกจากบ้าน จนกระทั่งเด็กตกลงไปในหลุมบ่อบาดาลลึกกว่า 100 เมตร 

โดยเด็กติดอยู่ในบ่อบาดาลลึกราว 15 เมตร ความกว้างเพียง 1 ฟุตทำให้เด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญาได้ 

แต่ทั้งนี้ จะต้องรอให้แพทย์วินิจฉัยอีกครั้งว่า เด็กจะต้องรักษาตัวกี่วัน เนื่องจากเป็นสาระสำคัญในการที่จะนำมาประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนต่อไป

ในส่วนของผู้รับจ้างขุดเจาะบ่อดาล ก็อาจจะมีความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับพ่อแม่ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างขุดบ่อบาดาล ประมาทไม่ดำเนินการหาอุปกรณ์หรือสิ่งป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันคนตกลงไปในบ่อบาดาล

สรุปใครจะต้องรับผิดชอบ ?

ทนายเจมส์ : โดยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพนักงานสอบสวนอาจจะแจ้งข้อกล่าวหาพ่อแม่ของเด็กและ/หรือผู้รับเหมาขุดบ่อบาดาล ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส แล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กประกอบกับคำวินิจฉัยของแพทย์เป็นสำคัญ

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 390  ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกประเด็นนอกจากนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การประมาทของพ่อแม่ของเด็กและ/หรือผู้รับเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นผลโดยตรงทำให้หน่วยงานราชการหรือเอกชน ต้องได้รับความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการช่วยชีวิตเด็ก พ่อแม่ของเด็กและ/หรือผู้รับเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ก็จะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อดังกล่าวด้วย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 438  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดฤาใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่าใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

มาตรา 444  ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

มาตรา 446  ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้  สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้ โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว อนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้

นอกจากนี้ การที่หน่วยงานราชการหรือเอกชนใช้เครื่องจักรในการขุดบริเวณบ่อบาดาล จนได้รับความเสียหาย หน่วยงานราชการหรือเอกชนไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สินหรือที่ดิน ของเจ้าของที่ดินหรือผู้รับเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 

เนื่องจากเป็นการป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเอง

มาตรา 450  ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องกันภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตรายถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้น

ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุ บุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแล้วท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

ขอบคุณข้อมูล ทนายเจมส์

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีต่อนาที จากปากกู้ภัย เด็ก 1 ขวบตกท่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co