ทันตแพทยสภา แจงข่าวหมอฟันหยุดการรักษา ไม่ใช่มติของทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา แจงข่าวหมอฟันหยุดการรักษา ไม่ใช่มติของทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา ชี้แจงประกาศหยุดรักษาทันตกรรม 14 วัน ไม่ใช่มติทันตแพทยสภา

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ให้หยุดการรักษาทางทันตกรรม เป็นเวลา 14 วัน โดยในประกาศระบุด้วยว่าเป็นแถลงการณ์นายกทันตแพทยสภานั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (18 มีนาคม 2563) มีรายงานว่า เฟซบุ๊กทันตแพทยสภา "Thai Dental Council" ได้ชี้แจงหลังมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว โดยทันตแพทยสภาได้ชี้แจงต่อทันตบุคคลากรและประชาชน ดังนี้

1. ประกาศฉบับนั้นไม่ใช่มติของทันตแพทยสภา
2. ขอให้ทันตแพทย์ปฏิบัติตามแนวทางที่ทันตแพทยสภาได้เสนอแนะมาก่อนหน้านี้
3. ขอให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐ

พร้อมกับได้แนะแนวทางปฎิบัติทางทันตกรรมในภาวะการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ระบุว่า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มการระบาดภายในประทศมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง อีกทั้งมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทางทันตกรรมและประชาชน ทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงออกมาตรการร่วมกันเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท และศักยภาพตามนโยบายของแต่ละสถานพยาบาล ภายใต้ Standard Precautions ตามที่เห็นสมควร ดังนี้

1.กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการ และมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่เชื้อ ขอความร่วมมือให้ทำหัตถการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องมีการจัดการกับละออง ฝอยฟุ้งกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากร และป้องกันการส่งต่อเชื้อระหว่างผู้รับบริการ

2.กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการและการป้องกันการแพร่เชื้อแบบทั่วไป ขอความร่วมมือให้บริการในเคสที่จำเป็น หรือหัตถการที่ไม่มีละออง ฝอยฟุ้งกระจาย สถานพยาบาลอาจพิจารณาให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน หรืออาจเลื่อนหัตถการใด ๆ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะควบคุมได้ จึงนัดมาทำการรักษาต่อไป

Related Stories

No stories found.