คณะสงฆ์ กทม.ประกาศ ให้งดเดินทางออกนอกประเทศ

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประกาศ ให้พระภิกษุสงฆ์ เณร ใส่แมสบิณฑบาต พร้อมงดเดินทางไปจุดเสี่ยง
คณะสงฆ์ กทม.ประกาศ ให้งดเดินทางออกนอกประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ล่าสุด คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับพระภิกษุสามเณร ว่า

“เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคติดต่ออันตรายอีกทั้งมหาเถรสมาคม ได้มีมติเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับพระภิกษุและสามเณร

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครดำเนินการดังนี้

1.เรื่องงดการเดินทางหรือ เลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่น ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
2. งดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
3. งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชนออกค่ายคุณธรรม ประจำปี 2563
4. งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนา ที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมการจัดงานวัด งานบุญประจำปีและงานบุญประเพณีต่างๆเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น
5. ขอให้พระภิกษุสามเณรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาตและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
6. ให้ทุกวัดในกรุงเทพมหานคร รณรงค์การป้องกันดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ตามจุดสำคัญภายในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป
7. หากพบพระภิกษุสามเณรมีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูกให้รีบไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422 เพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ขอให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด”

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co