การไฟฟ้านครหลวง เปิดลงทะเบียน รับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าพรุ่งนี้

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มลงทะเบียน 25 มี.ค. นี้
การไฟฟ้านครหลวง เปิดลงทะเบียน รับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าพรุ่งนี้

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้า และน้ำประปา โดยหนึ่งในนั้นคือมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 31,200 ล้านบาท

ภาพจากอีจัน

ซึ่งวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.2563) การไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีขั้นตอนดังนี้

เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สามารถขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับการไฟฟ้านครหลวง โดยลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยเตรียมข้อมูลประกอบดัวย
1. ชื่อ - นามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
3. รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงิน หรือ แอปพลิเคชัน MEA Smart life ในฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้า

ภาพจากอีจัน

ช่องทางการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)
แอปพลิเคชัน : MEA Smart Life
เว็ปไชต์ : www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
Twitter : @mea_news
Line : @meathailand
สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จัดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)
ผู้ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์จะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกช่องทางการคืนเงินได้ 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังนี้
ช่องทางที่ 1 บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ช่องทางที่ 2 บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร กสิกรไทย
ช่องทางที่ 3 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท)
2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-256-3333 จำนวน 50 คู่สาย
(ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 -15.30 น. ในวันทำการ)
3. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต
เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2563 จึงขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การไฟฟ้านครหลวงแนะนำให้เจ้าของหลักประกันลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เมื่อการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบสิทธิ์ว่าเจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูล เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้อีกทางหนึ่ง
เนื่องจากมีผู้ได้รับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 3.87 ล้านราย) การไฟฟ้านครหลวงจึงเปิดให้สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันได้ไปจนกว่าจะคืนเงินประกันครบทุกราย

ภาพจากอีจัน

ดังนั้นเจ้าของหลักประกันสามารถทยอยลงทะเบียนได้โดยไม่มีกำหนดวันปิดลงทะเบียน

หากท่านต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่

Facebook :การไฟฟ้านครหลวง MEA

Line: @meathailand

Twitter: @mea_news

และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า -นครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co