ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ออกคำสั่งด่วน ปิดห้างสรรพสินค้า

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ออกคำสั่งด่วน ปิดห้างสรรพสินค้า เว้นแผนกซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ออกคำสั่งด่วน ปิดห้างสรรพสินค้า

(25 มี.ค. 63) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มีคำสั่งด่วน คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ประกอบตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ภาพจากอีจัน

เห็นชอบให้ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่งด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประซาซน และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co